แจ้งเกิดภายในกี่วัน เอกสารแจ้งเกิดมีอะไรบ้าง รวมทุกคำตอบที่ควรรู้

แจ้งเกิดภายในกี่วัน เอกสารแจ้งเกิดมีอะไรบ้าง รวมทุกคำตอบที่ควรรู้

25.03.2024

เมื่อถึงเวลาใกล้คลอด คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงเริ่มรู้สึกตื่นเต้นรอเวลาที่จะเจอหน้าลูกน้อยกันแล้ว นอกจากคุณพ่อคุณแม่ควรเริ่มเตรียมเก็บกระเป๋า สิ่งของเครื่องใช้ รวมถึงเอกสารจำเป็นต่าง ๆ ที่พร้อมต้องใช้ ไม่ว่าจะเป็นของคุณพ่อคุณแม่ หรือเอกสารที่ต้องใช้สำหรับการแจ้งเกิดหรือสูติบัตรของเจ้าตัวน้อย ต้องใช้อะไรบ้าง ควรแจ้งเกิดภายในกี่วัน เรื่องสำคัญที่พ่อแม่ควรรู้

headphones

PLAYING: แจ้งเกิดภายในกี่วัน เอกสารแจ้งเกิดมีอะไรบ้าง รวมทุกคำตอบที่ควรรู้

อ่าน 8 นาที

 

สรุป

 • คุณพ่อคุณแม่ควรเตรียมหลักฐานเอกสารแจ้งเกิดให้พร้อม และควรแจ้งเกิดลูกตามที่กฎหมายกำหนดภายใน 15 วันนับแต่วันที่ลูกเกิด
 • สามารถไปติดต่อยื่นหลักฐานการแจ้งเกิดได้ที่สำนักงานเขต หรือสำนักทะเบียนอำเภอ หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นในพื้นที่นั่น ๆ ที่เด็กเกิด
 • กรณีแจ้งเกิดช้ากว่ากำหนด จะมีการเปรียบเทียบค่าปรับไม่เกิน 1,000 พันบาท

 

เลือกอ่านตามหัวข้อ

 

นอกจากการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการคลอดแล้ว เรื่องที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่อาจจะยังไม่รู้นอกจากการเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นใส่กระเป๋าไปโรงพยาบาลแล้ว ควรที่จะเตรียมเอกสารต่าง ๆ และศึกษาข้อมูลเพื่อใช้สำหรับการแจ้งเกิดเจ้าตัวน้อยกันด้วย

 

แจ้งเกิดภายในกี่วัน แจ้งเกิดช้าจะโดนปรับไหม ต้องทำอย่างไร?

การแจ้งเกิดในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนั้นคือภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ลูกเกิด ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทตามสถานที่แรกเกิด ได้แก่ โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน เกิดภายในบ้าน และเกิดภายนอกบ้าน ซึ่งแต่ละสถานที่ที่ทารกเกิดนั้นจะมีระยะเวลาที่ใช้แจ้งเกิด และขั้นตอนการแจ้งเกิด แตกต่างกัน ดังนี้

ทารกที่เกิดในสถานพยาบาลในประเทศไทยทั้งของรัฐและเอกชน

เช่น โรงพยาบาล สถานบริการสาธารณสุข เป็นต้น สถานพยาบาลนั้น ๆ จะออกหนังสือรับรองการเกิด หรือ ท.ร.1/1 ให้ และให้พ่อแม่หรือเจ้าบ้านไปแจ้งเกิดต่อนายทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น โดยไม่ต้องผ่านกำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน เพื่อออกสูติบัตรสำหรับผู้ไปแจ้งเกิด

 

โดยมีระยะเวลาแจ้งเกิดภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันเกิด

ในกรณีที่แจ้งเกิดช้าเกินกำหนด นายทะเบียนจะทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากพยานเอกสารต่าง ๆ และพยานบุคคล ได้แก่ พ่อ แม่ ผู้ทำคลอด หรือผู้รู้เห็นการเกิด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) หากนายทะเบียนพิจารณาแล้วว่าเด็กเกิดในประเทศไทยจริง ก็จะออกสูติบัตรให้แก่ผู้แจ้งเกิด ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 90 วัน

 

ทารกที่เกิดภายในอาคารหรือบ้านที่มีบ้านเลขที่ พ่อหรือแม่ หรือเจ้าบ้าน

สามารถไปแจ้งเกิดต่อกำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน หรือนายทะเบียนประจำหมู่บ้านที่เด็กเกิด เพื่อออกหลักฐานรับแจ้งการเกิด หรือ ท.ร.1/1 ตอนหน้าให้ จากนั้นจึงนำเอกสารพร้อมพยานที่รู้เห็นการเกิดของเด็ก ไปแจ้งการเกิดต่อนายทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นเพื่อดำเนินการออกสูติบัตรให้

 

โดยมีระยะเวลาแจ้งเกิดภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันเกิด

ในกรณีที่แจ้งเกิดช้าเกินกำหนด นายทะเบียนจะทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากพยานเอกสารต่าง ๆ และพยานบุคคล ได้แก่ พ่อ แม่ ผู้ทำคลอด หรือผู้รู้เห็นการเกิด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) หากนายทะเบียนพิจารณาแล้วว่าเด็กเกิดในประเทศไทยจริง ก็จะออกสูติบัตรให้แก่ผู้แจ้งเกิด ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 90 วัน

 

ทารกที่เกิดภายนอกบ้าน ไม่มีอาคารหรือเลขที่บ้าน

เช่น บนรถแท็กซี่ ป้ายรถเมล์ ศาลา เป็นต้น พ่อหรือแม่สามารถไปแจ้งเกิดต่อกำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน หรือนายทะเบียนประจำหมู่บ้านที่เด็กเกิดได้ จากนั้นออกหลักฐานรับแจ้งการเกิด หรือ ท.ร.1/1 ตอนหน้าให้แล้วจึงนำเอกสารพร้อมพยานที่รู้เห็นการเกิดของเด็ก ไปแจ้งการเกิดต่อนายทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นเพื่อดำเนินการออกสูติบัตรให้

 

โดยมีระยะเวลาแจ้งเกิดภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันเกิด ยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็นสามารถแจ้งภายหลังได้แต่ต้องไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันเกิด

ในกรณีที่แจ้งเกิดช้าเกินกำหนด นายทะเบียนจะทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากพยานเอกสารต่าง ๆ และพยานบุคคล ได้แก่ พ่อ แม่ ผู้ทำคลอด หรือผู้รู้เห็นการเกิด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) หากนายทะเบียนพิจารณาแล้วว่าเด็กเกิดในประเทศไทยจริง ก็จะออกสูติบัตรให้แก่ผู้แจ้งเกิด ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 90 วัน

 

หมายเหตุ:

 • การพิจารณาการได้สัญชาติของเด็ก กรณีที่แม่เป็นคนต่างด้าวและพ่อเป็นคนไทย ต้องดำเนินการสอบสวนพยานบุคคลเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงว่าพ่อเป็นบุคคลสัญชาติไทย โดยใช้เวลา 1 วัน
 • กรณีการแจ้งมีความน่าสงสัยว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีข้อผิดจากความเป็นจริง นายทะเบียนสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสอบสวนจากพยานบุคคล พยานแวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน
 • กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสำคัญต้องดำเนินการหารือ โดยส่งผ่านสำนักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งมายังสำนักทะเบียนกลาง (ภายใน 30 วันนับจากวันที่รับเรื่อง) และใช้เวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน
 • ในกรณีที่ไม่มีหนังสือรับรองการเกิดมายื่น คุณพ่อคุณแม่หรือผู้แจ้งเกิดอาจใช้ผลตรวจทางวิทยาศาสตร์ เช่น การตรวจสารพันธุกรรมหรือ DNA มีการตรวจพิสูจน์จากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือเพื่อพิสูจน์ความเป็นพ่อแม่ลูก

 

กรณีที่คุณพ่อคุณแม่มาแจ้งเกิดลูกเกินกำหนด

ช้ากว่า 15 วันตามกฎหมายดังกล่าว จะต้องระวางโทษค่าปรับไม่เกิน 1,000 พันบาท และต้องนำเอกสารมายื่นดังนี้

 1. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 2. บัตรประจำตัวประชาชนของคุณพ่อคุณแม่ หรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง (ถ้ามี)
 3. พยานบุคคลที่ให้การรับรอง และบัตรประจำตัวประชาชน
 4. รูปถ่ายของบุคคลที่มาขอแจ้งการเกิด 1 รูป (กรณีที่มีอายุเกิน 7 ปีบริบูรณ์)
 5. หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล (ถ้ามี)

 

โดยจะต้องนำเอกสารและหลักฐานมาติดต่อกับนายทะเบียนท้องที่ที่เด็กเกิด หลังจากตรวจสอบหลักฐานและเปรียบเทียบค่าปรับแล้ว นายทะเบียนจะสอบถามคุณพ่อคุณแม่หรือผู้แจ้งถึงสาเหตุที่ไม่แจ้งเกิดลูกตามกำหนด หากคุณพ่อคุณแม่ไม่อาจมาให้ถ้อยคำในการสอบสวน ไม่ว่ากรณีใด นายทะเบียนจะทำการบันทึกสาเหตุดังกล่าวไว้ จากนั้นจะพิจารณาอนุมัติออกสูติบัตร และเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านตามลำดับ

 

การแจ้งเกิดต้องไปทำที่ไหน

หากลูกเกิดในสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลส่วนใหญ่ จะทำการออกหนังสือรับรองการเกิดให้ จากนั้นคุณพ่อคุณแม่สามารถนำหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ไปยื่นในพื้นที่สำนักงานเขตที่เด็กเกิด ในต่างจังหวัดสามารถยื่นได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอ หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นในพื้นที่ที่เด็กเกิดเช่นกัน เพื่อดำเนินการออกสูติบัตรให้ต่อไป

 

เช็กลิสต์เอกสารแจ้งเกิด ควรเตรียมไว้ตั้งแต่ก่อนคลอด

ก่อนถึงวันกำหนดคลอดนอกจากคุณพ่อคุณแม่กำลังเตรียมตัวที่จะได้เห็นลูกน้อยในอีกไม่กี่วันแล้ว อย่าลืมที่จะจัดกระเป๋าเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ในช่วงเวลาพักฟื้นตัวหลังคลอดที่โรงพยาบาลประมาณ 3-4 วัน และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการแจ้งเกิดเจ้าตัวน้อยด้วย ต้องเตรียมอะไรไปบ้างมาเช็กกัน

 

เอกสารแจ้งเกิดสำหรับลูกน้อย

 • สำเนาบัตรประชาชน คุณพ่อและคุณแม่ จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน คุณพ่อและคุณแม่ จำนวน 1 ชุด
 • ในกรณีทะเบียนบ้านเล่มจริงหากคุณพ่อหรือคุณแม่ไม่ได้เป็นเจ้าบ้าน จะต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าบ้าน จำนวน 1 ชุด เซ็นชื่อพร้อมระบุว่า “ข้าพเจ้ายินยอมให้ ด.ช./ด.ญ ย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านเลขที่ ซึ่งมีความสัมพันธ์เป็น”
 • สำเนาใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อของคุณพ่อหรือคุณแม่ (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาพาสปอร์ต ในกรณีที่คุณพ่อหรือคุณแม่เป็นชาวต่างชาติ

 

 

การแจ้งเกิดลูกน้อยแรกเกิด ควรเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

 

ของใช้จำเป็นสำหรับคุณแม่

 • เอกสารสำคัญสำหรับใช้เป็นหลักฐานเพื่อให้โรงพยาบาลดำเนินการแจ้งเกิดลูก รวมถึงสมุดฝากครรภ์ ใบนัดแพทย์ หรือเอกสารอื่น ๆ ที่คุณหมอแจ้งให้เตรียมมาในวันคลอด
 • ของใช้ส่วนตัวต่าง ๆ เช่น ชุดเสื้อผ้า เสื้อชั้นในสำหรับใส่วันกลับบ้าน อุปกรณ์ทำความสะอาดผิวพรรณบำรุงผิว
 • ผ้าคลุมสำหรับให้นมลูก ผ้าห่มสำหรับห่อตัวทารกให้อุ่นขณะออกจากโรงพยาบาล หรือหมวก ถุงมือ และถุงเท้า เป็นต้น

 

ของใช้จำเป็นสำหรับคุณพ่อหรือคนเฝ้าไข้

 • เอกสารสำคัญ เช่น สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน เพื่อใช้ในการแจ้งเกิดลูก
 • ของใช้ส่วนตัวต่าง ๆ เสื้อผ้า สำหรับการนอนค้างเฝ้าคุณแม่ที่โรงพยาบาล ประมาณ 2-3 ชุด

 

ขั้นตอนการแจ้งเกิด ฉบับเข้าใจง่าย

เมื่อคุณพ่อคุณแม่เตรียมเอกสารเพื่อเตรียมแจ้งเกิดสำหรับลูกน้อยแล้ว สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้อีกหนึ่งเรื่องคือ การตั้งชื่อลูกน้อยสำหรับการแจ้งชื่อคนเกิดให้ถูกต้องตามหลักการตั้งชื่อ พร้อมกับขั้นตอนการแจ้งเกิด ดังนี้

1. กรณีแจ้งเกิดในโรงพยาบาล

สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลรัฐและเอกชนทำหน้าที่ออกหนังสือรับรองแจ้งเกิด (ท.ร.1/1)

 

2. การแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน

คุณพ่อคุณแม่หรือเจ้าบ้าน สามารถไปแจ้งเกิดต่อกำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน เพื่อรับใบรับแจ้งการเกิด (ท.ร.1/1 ตอนหน้า)

 

เอกสารแจ้งเกิดที่คุณพ่อคุณแม่ต้องใช้

 • สำเนาบัตรประจำประชาชนของพ่อและแม่ 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาทะเบียนประวัติของพ่อและแม่ 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่เป็นฉบับจริง 1 ฉบับ
 • หนังสือรับรองการเกิด (ท.ร. 1/1) ที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่เด็กเกิดเป็นผู้ออกให้ ฉบับจริง 1 ฉบับ
 • ใบรับแจ้งการเกิด ( ท.ร. 1 ตอนหน้า) ที่แจ้งเกิดกับกำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน ฉบับจริง 1 ฉบับ
 • หนังสือมอบฉันทะ ในกรณีที่มอบให้บุคคลอื่นเป็นผู้แจ้งเกิดเด็กแทนคุณพ่อคุณแม่ ฉบับจริง 1 ฉบับ รวมทั้งสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและบัตรประชาชนตัวจริงและสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจด้วย

 

หมายเหตุ:

 • กรณีพ่อหรือแม่เป็นชาวต่างชาติต้องแสดงพาสปอร์ตหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้

 

ขั้นตอนการติดต่อ

เมื่อคุณพ่อคุณแม่ได้รับเอกสารรับรองการแจ้งเกิดของลูกแล้ว สามารถนำเอกสารและหลักฐานไปยื่นแจ้งเกิดภายใน 15 วัน (ยกเว้นกรณีเด็กที่เกิดนอกบ้าน ในกรณีที่ไม่อาจแจ้งตามกำหนดได้ สามารถแจ้งภายหลังได้ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่เกิด ได้ที่

 • กรุงเทพฯ และปริมาณฑล: สำนักงานเขตพื้นที่ที่เด็กเกิด
 • ต่างจังหวัด: สำนักทะเบียนอำเภอ หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น

 

จากนั้นนายทะเบียนจะทำการตรวจสอบหลักฐานกับทะเบียนบ้าน เพื่อลงรายการในสูติบัตรแล้วเพิ่มชื่อเด็กลงในทะเบียนบ้านและสำเนาทะเบียนบ้าน แล้วมอบสูติบัตรตอนที่ 1 และสำเนาทะเบียนบ้านคืนให้กับคุณพ่อคุณแม่หรือผู้แจ้ง

 

การแจ้งเกิดทำทางออนไลน์ได้ไหม ต้องแจ้งเกิดภายในกี่วัน?

การแจ้งเกิดลูกยังไม่สามารถทำการแจ้งเกิดทางออนไลน์ได้ หลังทารกเกิดคุณพ่อคุณแม่สามารถนำเอกสารและหลักฐานไปยื่นแจ้งเกิดภายใน 15 วันได้ที่สำนักงานเขต สำนักทะเบียนอำเภอ หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นพื้นที่ที่เด็กเกิด

ใครเป็นผู้ไปทำเรื่องแจ้งเกิดได้บ้าง

ผู้ที่สามารถแจ้งเกิดเด็ก ได้แก่ คุณพ่อ คุณแม่ หรือเจ้าบ้านที่เด็กเกิด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากพ่อแม่ หรือเจ้าบ้าน ที่มีใบมอบฉันทะมาทำการแจ้งเกิดเด็ก โดยมีระยะเวลา 15 วัน นับจากวันที่เด็กเกิด

 

จะเห็นได้ว่าการเตรียมเอกสารที่จำเป็นต่าง ๆ ก่อนคลอดก็เป็นอีกเรื่องสำคัญที่คุณแม่ควรจัดเตรียมไว้ก่อนไปโรงพยาบาลล่วงหน้าเพื่อจะไม่ได้ฉุกละหุก รวมถึงสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จำเป็นด้วย หากคุณแม่มีข้อสงสัยอื่น ๆ ว่าต้องใช้อะไรเพิ่มเติมอีกบ้างก็สามารถสอบถามไปยังโรงพยาบาลที่คุณแม่เข้ารับการคลอดได้

 

บทความแนะนำสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์

 

 

อ้างอิง:

 1. คู่มือจดทะเบียนการเกิดและกระบวนการพัฒนาสิทธิในสัญชาติไทย, unicef
 2. การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน, กรมการปกครอง
 3. การเกิด, สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
 4. เช็คลิสต์ สำหรับคุณแม่ใกล้คลอดต้องจัดเตรียมอะไรบ้าง, โรงพยาบาลนครธน
 5. การแจ้งเกิด, โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
 6. เช็คลิสต์ของเตรียมคลอด สิ่งที่ต้องเตรียมไปโรงพยาบาลเมื่อคลอดลูก, pobpad

อ้างอิง ณ วันที่ 17 มกราคม 2567

บทความแนะนำ

รวมไอเดียทรงผมลูกชายดาราตามเทรนด์ ให้ลูกชายหล่อเท่ ไม่ตกเทรนด์

รวมไอเดียทรงผมลูกชายดาราตามเทรนด์ ให้ลูกชายหล่อเท่ ไม่ตกเทรนด์

ไอเดียทรงผมลูกชายดารา ทรงผมลูกชายเท่ ๆ แบบไม่ตกเทรนด์ ให้คุณพ่อคุณแม่เลือกทรงผมที่เหมาะกับลูกชายวัยกำลังโตมากที่สุด เสริมหล่อให้ลูกชายกันได้เลย

รวมแคปชั่นคนท้องตื่นเต้นอยากเจอลูกน้อย ให้คุณแม่เลือกไปโพสต์ได้เลย

รวมแคปชั่นคนท้องตื่นเต้นอยากเจอลูกน้อย ให้คุณแม่เลือกไปโพสต์ได้เลย

แคปชั่นคนท้อง คำคมคนท้องน่ารักสำหรับคุณแม่ที่ตื่นเต้นและเฝ้ารออยากจะเจอเจ้าตัวเล็ก มีทั้งแคปชั่นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้คุณแม่มาเลือกไปโพสต์ลงโซเชียลได้เลย

รวมแคปชั่นลูกคือทุกอย่าง แคปชั่นรักลูก บอกรักลูกสุดซึ้ง

รวมแคปชั่นลูกคือทุกอย่าง แคปชั่นรักลูก บอกรักลูกสุดซึ้ง

แคปชั่นลูกคือทุกอย่าง แคปชั่นรักลูก สำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ คิดชื่อแคปชั่นเกี่ยวกับลูกไม่ออก ลองมาเลือกในแคปชั่นลูกคือทุกอย่าง ที่เรารวบรวมเอาไว้ให้แล้วได้เลย

รวมแคปชั่นลูกชาย สำหรับแม่ ๆ สายโซเชียล อวดลูกชายให้โลกรู้กันไปเลย

รวมแคปชั่นลูกชาย สำหรับแม่ ๆ สายโซเชียล อวดลูกชายให้โลกรู้กันไปเลย

ไอเดียแคปชั่นลูกชาย แคปชั่นอวดลูกชาย สำหรับพ่อแม่สายโซเชียล ที่ยังคิดแคปชั่นสำหรับลูกชายตัวแสบไม่ออก ไปดูไอเดียแคปชั่นลูกชายสุดน่ารัก พร้อมอวดให้โลกรู้กัน

ท่านั่ง w-sitting ทำไมเด็กเล็กชอบนั่ง เรื่องอันตรายที่พ่อแม่ควรรู้

ท่านั่ง w-sitting ทำไมเด็กเล็กชอบนั่ง เรื่องอันตรายที่พ่อแม่ควรรู้

ท่านั่ง w-sitting ท่านั่งยอดฮิตในเด็กเล็ก เพราะเป็นท่าที่นั่งสบาย แต่เป็นเรื่องอันตรายมากกว่าที่คิด คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรมองข้าม ไปดูกันว่าทำไมท่านั่ง w-sitting ถึงไม่ดีกับลูก

ทารกคอแข็งกี่เดือน เด็กคอแข็งช้า คุณแม่ช่วยลูกน้อยได้อย่างไรบ้าง

ทารกคอแข็งกี่เดือน เด็กคอแข็งช้า คุณแม่ช่วยลูกน้อยได้อย่างไรบ้าง

ทารกคอแข็งกี่เดือน เด็กคอแข็งช้า ผิดปกติไหม ทารกควรคอแข็งตอนกี่เดือน คุณแม่ควรสังเกตอย่างไร พร้อมวิธีกระตุ้นกล้ามเนื้อคอให้แข็งแรงตามช่วงวัยที่แม่ควรรู้กัน

ทารกฟันขึ้นตอนกี่เดือน เด็กฟันน้ำนมขึ้นตอนไหน คุณแม่ควรสังเกต

ทารกฟันขึ้นตอนกี่เดือน เด็กฟันน้ำนมขึ้นตอนไหน คุณแม่ควรสังเกต

ทารกฟันขึ้นตอนกี่เดือน สัญญาณไหนบ้างที่บ่งบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าลูกน้อยฟันใกล้ขึ้นแล้ว พร้อมวิธีรับมือและดูแลที่ถูกต้อง ไปหาคำตอบเกี่ยวกับทารกฟันขึ้นกี่เดือนกัน

เลือกระยะการตั้งครรภ์และพัฒนาการเด็ก