• โอเมก้า 3 131 มก.
 • โอเมก้า 6 842 มก.
 • โอเมก้า 9 1,966 มก.
 
 • โอเมก้า 3 143 มก.
 • โอเมก้า 6 922 มก.
 • โอเมก้า 9 2,142 มก.
 
แอลฟา-แล็คตัลบูมิน 127 มก.
 
แคลเซียม มีส่วนช่วย
ในกระบวนการสร้างกระดูก
และฟันที่แข็งแรง
 
 
วิตามินบี 12 มีส่วนช่วย
ในการทำงานตามปกติของระบบ
ประสาทและสมอง
 
 
เอลฟา-แล็คตัลบูมิน 126 มก.
 
วิตามินซี มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่
ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกัน
 
วิตามินบี 12 มีส่วนช่วยในการ
ทำงานตามปกติของระบบประสาท
และสมอง
 
วิตามินดี มีส่วนช่วยในการดูดซึม
ตามปกติของแคลเซียมและ
ฟอสฟอรัส
 
วิตามินซี มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่
ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกัน
 
แคลเซียม มีส่วนช่วยในกระบวน
การสร้างกระดูกและฟัน
ที่แข็งแรง
 
วิตามินดี มีส่วนช่วยในการดูดซึม
ตามปกติของแคลเซียมและ
ฟอสฟอรัส
 
 • โอเมก้า 3 131 มก.
 • โอเมก้า 6 842 มก.
 • โอเมก้า 9 1,966 มก.
 
 • โอเมก้า 3 143 มก.
 • โอเมก้า 6 922 มก.
 • โอเมก้า 9 2,142 มก.
 
แอลฟา-แล็คตัลบูมิน 127 มก.
 
แคลเซียม มีส่วนช่วย
ในกระบวนการสร้างกระดูก
และฟันที่แข็งแรง
 
 
วิตามินบี 12 มีส่วนช่วย
ในการทำงานตามปกติของระบบ
ประสาทและสมอง
 
 
เอลฟา-แล็คตัลบูมิน 126 มก.
 
วิตามินซี มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่
ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกัน
 
วิตามินบี 12 มีส่วนช่วยในการ
ทำงานตามปกติของระบบประสาท
และสมอง
 
วิตามินดี มีส่วนช่วยในการดูดซึม
ตามปกติของแคลเซียมและ
ฟอสฟอรัส
 
วิตามินซี มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่
ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกัน
 
แคลเซียม มีส่วนช่วยในกระบวน
การสร้างกระดูกและฟัน
ที่แข็งแรง
 
วิตามินดี มีส่วนช่วยในการดูดซึม
ตามปกติของแคลเซียมและ
ฟอสฟอรัส