นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์

ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์แห่งนี้

โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีอยู่ในเอกสารนี้ด้วยความระมัดระวังเนื่องจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ในลักษณะใดๆ ย่อมถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้

ตลอดเว็บไซต์นี้คำว่า "เรา", "พวกเรา", "ของเรา", "เนสท์เล่" และ "กลุ่มเนสท์เล่" หมายถึง Nestlé SA และบริษัทในเครือตามความเหมาะสมของบริบท [หรือเปลี่ยนเป็นชื่อบริษัททางการตลาดของเนสท์เล่] คำว่า "ท่าน" หมายถึงบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่เข้าถึงเว็บไซต์นี้
 

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์

ข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่ถูกส่งมายังเว็บไซต์ในกลุ่มเนสท์เล่ ถือว่าอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่อยู่บนหน้าเว็บนี้
 

ความถูกต้องครบถ้วนและทันเวลาของข้อมูล

เราใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีความถูกต้องและครบถ้วน อย่างไรก็ตาม เราจะไม่รับผิดชอบหากข้อมูลที่เราจัดให้มีขึ้นในเว็บไซต์นี้ไม่ถูกต้องหรือสมบูรณ์ การใช้งานข้อมูลใดๆ ก็ตามในเว็บไซต์นี้ถือเป็นความเสี่ยงของท่านเอง ท่านยอมรับว่าการติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นความรับผิดชอบของท่านเอง
 

การส่งผ่านข้อมูล

การสื่อสารใดๆ ที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลหรือสิ่งที่ท่านส่งให้เว็บไซต์นี้ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออื่นๆ รวมทั้งข้อมูลใดๆ คำถาม ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือความชอบจะถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับและไม่ได้เป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล สิ่งที่ท่านส่งหรือโพสต์ ถือเป็นทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทเนสท์เล่ และอาจนำไปใช้โดยไม่ถูกจำกัดเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การผลิตซ้ำ การเปิดเผย การส่งผ่าน การตีพิมพ์ การเผยแพร่และการโพสต์ นอกจากนี้กลุ่มเนสท์เล่มีอิสระที่จะใช้ความคิด, ศิลปะ, การวิจัย, การพัฒนา, ข้อเสนอแนะหรือแนวคิดที่มีอยู่ในการติดต่อสื่อสารใด ๆ ที่ท่านส่งมายังเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการพัฒนา, การผลิต, การโฆษณา, และการตลาดของสินค้า) โดยการใช้งานดังกล่าวสามารถใช้โดยไม่มีค่าตอบแทนแก่บุคคลที่ส่งข้อมูล ในการส่งข้อมูล ท่านได้รับประกันว่าท่านเป็นเจ้าของข้อมูล/เนื้อหาที่ส่งมา และการที่กลุ่มบริษัทเนสท์เล่นำไปใช้จะไม่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและจะไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นหรือฝ่าฝืนกฎหมายใดๆ กลุ่มบริษัทเนสท์เล่ไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นต่อการใช้ข้อมูลที่ท่านให้
 

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ทั้งหมดที่เป็นข้อความ รูปภาพ และวัสดุอื่น ๆ บนเว็บไซต์นี้ เป็นทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทเนสท์เล่ หรือเป็นทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทเนสท์เล่โดยความยินยอมของเจ้าของทรัพย์สินนั้นๆ

ท่านได้รับอนุญาตให้เรียกดูเว็บไซต์ จัดทำซ้ำโดยวิธีการพิมพ์ ดาวน์โหลดไปยังฮาร์ดดิสก์ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการกระจายไปยังบุคคลอื่นๆ ได้ แต่ทั้งนี้ ท่านจะต้องคงการแสดงเงื่อนไขทางลิขสิทธิ์และคำชี้แจงเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้อื่นเอาไว้ รวมถึงแสดงเครื่องหมายการค้าที่ปรากฏด้านล่างนี้บนข้อมูลที่ท่านทำสำเนา การทำสำเนาส่วนใดของเว็บไซต์นี้ไม่อาจนำไปขายหรือแจกเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือปรับเปลี่ยนหรือนำไปใช้ร่วมกับงาน สิ่งพิมพ์ หรือเว็บไซต์อื่นๆ ได้

® เครื่องหมายการค้าของ Société des Produits Nestlé S.A. สงวนสิทธิ์ทุกประการ

เครื่องหมายการค้า โลโก้ ตัวอักษร และเครื่องหมายบริการ (เรียกรวมว่า"เครื่องหมายการค้า") ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้เป็นของ Société des Produits Nestlé S.A. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทเนสท์เล่ ไม่มีข้อมูลใดๆ ในเว็บไซต์นี้ที่อาจตีความได้ว่าเป็นการมอบใบอนุญาตหรือสิทธิใดๆ ในการใช้เครื่องหมายการค้าต่างๆ ซึ่งแสดงอยู่บนเว็บไซต์แห่งนี้ ห้ามมิให้นำเครื่องหมายการค้าที่แสดงในเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาอื่นๆ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้งานในทางที่ผิดโดยเด็ดขาด ยกเว้นเป็นการใช้งานที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขที่ให้ไว้นี้เท่านั้น ขอเรียนให้ทราบว่า กลุ่มบริษัทเนสท์เล่จะบังคับตามสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในขอบเขตสูงสุดของกฎหมาย
 

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ

ลิงค์บนเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทเนสท์เล่ อาจนำท่านไปยังเว็บไซต์นอกเครือข่ายและระบบของกลุ่มเนสท์เล่ และกลุ่มบริษัทเนสท์เล่จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ความถูกต้อง หรือการทำงานของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามอื่นๆ ดังกล่าว ลิงค์ต่างๆ เหล่านี้จัดทำขึ้นโดยสุจริตใจ และกลุ่มบริษัทเนสท์เล่ไม่รับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ตามมาในเว็บไซต์ของบุคคลที่สามอื่นๆ ลิงค์ไปจากเรา ลิงค์ต่างๆ บนเว็บไซต์ของเนสท์เล่ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ไม่ได้หมายถึงการให้การรับรองโดยกลุ่มบริษัทเนสท์เล่ เราขอแนะนำให้ท่านอ่านคำชี้แจงเกี่ยวกับกฎหมายและความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น ๆ ทั้งหมดที่ท่านเข้าชมอย่างระมัดระวังด้วยตัวท่านเอง
 

การรับประกันและการปฏิเสธการยอมรับ

การใช้เว็บไซต์นี้ถือเป็นความเสี่ยงส่วนตัวของท่านเอง
 

การรับประกัน

ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลที่จัดให้ "ตามสภาพเท่าที่เป็น" และ "เท่าที่มีอยู่" กลุ่มบริษัทเนสท์เล่ไม่รับประกันใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันโดยชัดแจ้ง โดยนัย หรือการรับประกันตามกฎหมาย (รวมถึงการรับประกันโดยนัยที่มีต่อความสามารถในการจำหน่ายได้ของผลิตภัณฑ์ หรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในการสร้างความพึงพอใจ หรือความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ต่อวัตถุประสงค์เฉพาะใดๆ) รวมถึงไม่รับประกันหรือรับรองว่าเนื้อหาในเว็บไซต์นี้จะสมบูรณ์ถูกต้องและเชื่อถือได้เป็นปัจจุบัน ไม่ละเมิดต่อบุคคลที่สาม หรือไม่รับประกันหรือรับรองว่าการเข้าถึงเว็บไซต์นี้จะทำได้ตลอดเวลาหรือปราศจากข้อผิดพลาดหรือปลอดไวรัส หรือไม่รับประกันหรือรับรองว่าเว็บไซต์นี้จะมีความปลอดภัย หรือไม่รับประกันหรือรับรองว่าคำแนะนำ หรือความเห็นใดๆ ที่ได้รับจากกลุ่มบริษัทเนสท์เล่ผ่านทางเว็บไซต์นี้มีความถูกต้องหรือสามารถใช้อ้างอิงหรือเป็นตัวแทน หรือการรับประกันดังกล่าวมาข้างต้นจะถูกปฏิเสธการยอมรับโดยชัดเจน

โปรดทราบว่าในบางเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้ยกเว้นการรับประกันโดยนัย ดังนั้นบางส่วนของการยกเว้นเหล่านี้อาจไม่มีผลกับท่าน ดังนั้น ขอให้ท่านกรุณาตรวจสอบกฎหมายในประเทศของท่าน

เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัด ระงับ หรือยกเลิกสิทธิของท่านในการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือคุณลักษณะใดๆ ของเว็บไซต์นี้ หรือคุณลักษณะหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
 

ความรับผิดชอบ

กลุ่มบริษัทเนสท์เล่ และ / หรือบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการสร้าง การผลิต หรือการเผยแพร่เว็บไซต์นี้ในนามของเรา จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม หรือความเสียหายที่เป็นผลต่อเนื่อง ความเสียหายเพื่อการลงโทษ ค่าใช้จ่าย การสูญเสีย หรือความรับผิดชอบใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึง จากการใช้และการไม่สามารถใช้งานได้ของท่าน จากการเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาของเว็บไซต์นี้หรือเกิดขึ้นจากเว็บไซต์อื่นๆ ที่ท่านเข้าใช้งานผ่านการเชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้หรือไม่ก็ตาม หรือจากการกระทำใดๆ ที่เราสามารถหรือไม่สามารถดำเนินการได้ตามข้อความในอีเมล์ใดๆ ที่ท่านส่งให้เรา

กลุ่มบริษัทเนสท์เล่และ/หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการสร้าง การผลิต หรือการเผยแพร่เว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบในการรักษาข้อมูลและบริการที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้หรือการแก้ไข การปรับปรุง หรือการเผยแพร่ข้อมูลฉบับใหม่ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลและบริการที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้ เนื้อหาในเว็บไซต์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นอกจากนี้กลุ่มบริษัทเนสท์เล่จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความสูญเสียที่เกิดจากไวรัสที่อาจติดจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของท่านอันเนื่องมาจากการใช้ การเข้าถึง หรือการดาวน์โหลดข้อมูลใดๆ จากเว็บไซต์นี้ของท่าน การดาวน์โหลดเนื้อหาจากเว็บไซต์นี้ถือเป็นความเสี่ยงโดยสมัครใจของท่านเอง

ท่านยินยอมโดยความสมัครใจในการสละสิทธิ์การเรียกร้องทั้งหมดอันเกิดจากการใช้และการเข้าถึงเว็บไซต์ จากกลุ่มบริษัทเนสท์เล่ เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ซัพพลายเออร์และโปรแกรมเมอร์ของกลุ่มบริษัทเนสท์เล่ ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต
 

กิจกรรมต้องห้าม

ท่านจะต้องไม่กระทำการใดๆ ที่กลุ่มบริษัทเนสท์เล่ซึ่งมีอํานาจดุลยพินิจพิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม และ / หรือมีการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือเป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมายที่ใช้บังคับในเว็บไซต์นี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกระทำดังต่อไปนี้:

  • การกระทำที่จะเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัว (รวมถึงการอัพโหลดข้อมูลส่วนตัวโดยปราศจากความยินยอมของบุคคลที่เกี่ยวข้อง) หรือละเมิดสิทธิตามกฎหมายของบุคคลอื่นๆ
  • การใช้เว็บไซต์นี้เพื่อทำลายชื่อเสียงหรือหมิ่นประมาทกลุ่มบริษัทเนสท์เล่ พนักงานหรือบุคคลอื่นๆ หรือกระทำการในลักษณะที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของกลุ่มบริษัทเนสท์เล่;
  • อัพโหลดไฟล์ที่มีไวรัสที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทเนสท์เล่หรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น ๆ และ
  • โพสต์หรือส่งข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลที่ทางกลุ่มบริษัทเห็นว่าอาจทำให้เกิดความรำคาญ อันตราย หรือมีการละเมิดต่อกลุ่มบริษัทเนสท์เล่ หรือระบบของบุคคลที่สาม หรือระบบการรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย การหมิ่นประมาท การแบ่งแยกเชื้อชาติ การคุกคาม ลามกอนาจารหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างอื่น

ขอบเขตอำนาจศาลและการบังคับใช้กฎหมาย
 

สำหรับเว็บไซต์ในประเทศ

สำหรับเว็บไซต์ที่ให้บริการผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ วัสดุ ข้อเสนอและข้อมูลของกลุ่มบริษัทเนสท์เล่ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้มีไว้สำหรับผู้ใช้และ / หรือลูกค้าในประเทศไทยเท่านั้น กลุ่มบริษัทเนสท์เล่ไม่ได้รับรองว่าผลิตภัณฑ์และเนื้อหาของเว็บไซต์นี้มีความเหมาะสมหรือมีจำหน่ายในประเทศไทย กรุณาติดต่อผู้จัดจำหน่ายท้องถิ่นของเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศของท่าน ผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้เป็นเพียงการแสดงภาพตัวอย่าง ซึ่งอาจจะไม่ใช่ขนาดจริง สีจริง ฯลฯ ของบรรจุภัณฑ์

ท่านและกลุ่มบริษัทเนสท์เล่ ยอมรับว่าข้อโต้แย้งหรือข้อเรียกร้องใดๆ ที่เกิดจากหรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย และให้อยู่ในขอบเขตอำนาจการตัดสินของศาลแห่งประเทศไทย
 

สำหรับเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูล

วัสดุและข้อมูลของกลุ่มบริษัทเนสท์เล่ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ มีไว้สำหรับผู้ใช้ในประเทศไทยเท่านั้น กลุ่มบริษัทเนสท์เล่ไม่รับรองว่าผลิตภัณฑ์และเนื้อหาของเว็บไซต์นี้มีความเหมาะสมหรือมีจำหน่ายในประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศไทย

ท่านและกลุ่มบริษัทเนสท์เล่ยอมรับว่าข้อโต้แย้งหรือข้อเรียกร้องใดๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้จะอยู่ภายใต้การตีความตามกฎหมายไทย และให้อยู่ในขอบเขตอำนาจการตัดสินของศาลศาลแห่งประเทศไทย
 

สำหรับเว็บไซต์ทั่วโลก

สำหรับเว็บไซต์ที่ให้บริการผลิตภัณฑ์

กลุ่มบริษัทเนสท์เล่ไม่รับรองว่าข้อมูลและผลิตภัณฑ์ที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้มีความเหมาะสมหรือมีวางจำหน่ายในทุกประเทศซึ่งสามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้ได้ กรุณาติดต่อผู้จัดจำหน่ายท้องถิ่นของเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศของท่าน ผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้เป็นเพียงการแสดงภาพตัวอย่าง ซึ่งอาจจะไม่ใช่ขนาดจริง สีจริง ฯลฯ ของบรรจุภัณฑ์

ท่านและกลุ่มบริษัทเนสท์เล่ยอมรับว่าข้อโต้แย้งหรือข้อเรียกร้องใดๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้จะถูกควบคุมตามกฎหมายสวิตเซอร์แลนด์ ในขอบเขตสูงสุดที่เป็นไปได้ และให้อยู่ในขอบเขตอำนาจการตัดสินของศาลแห่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 

สำหรับเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูล

กลุ่มบริษัทเนสท์เล่ไม่รับรองว่าผลิตภัณฑ์และเนื้อหาของเว็บไซต์นี้มีความเหมาะสมหรือมีจำหน่ายในทุกประเทศหรือทุกภาษา ท่านและกลุ่มบริษัทเนสท์เล่ยอมรับว่าข้อโต้แย้งหรือข้อเรียกร้องใดๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้จะถูกควบคุมตามกฎหมายสวิตเซอร์แลนด์ และให้อยู่ในขอบเขตอำนาจการตัดสินของศาลแห่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 

การปรับปรุงข้อมูลทางด้านกฎหมาย

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขประกาศนี้ กรุณาศึกษาข้อมูลในหน้านี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจทานข้อมูลและอ่านข้อมูลใหม่ๆ เพิ่มเติม