สิทธิประกันสังคมคนท้อง

สิทธิประกันสังคมคนท้อง เบิกได้เท่าไหร่ เบิกอะไรได้บ้าง

สิทธิประกันสังคมคนท้อง เบิกได้เท่าไหร่ เบิกอะไรได้บ้าง
 

ฟังบทความ
4 นาที อ่าน

เช็กเลย! 9 เรื่องที่แม่ท้องต้องรู้
 สิทธิประกันสังคมคนท้อง เบิกได้เท่าไหร่ เบิกอะไรได้บ้าง

 

#1 ผู้ประกันตนหญิง เบิกกรณีคลอดบุตรจะได้รับเงินอะไรบ้าง

 

  • สิทธิที่จะได้รับ


-    ค่าคลอดบุตรเหมาจาย 13,000 บาทต่อครั้ง
-    เงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย เป็นเวลา 90 วัน (คิดจากฐานค่าจ้างที่นำส่งประกันสังคม ฐานสูงสุดไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท)สำหรับการใช้สิทธิบุตรคนที่ 3 จะไม่ได้รับสิทธิเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วัน


#2 ผู้ประกันตนชายสามารถเปิดค่าคลอดบุตรให้ภรรยาได้หรือไม่


ผู้ประกันตนชายสามารถเบิกค่าคลอดบุตรให้ภรรยาได้ แต่ต้องมีการนำส่งเงินสมทบมาแล้ว 5 เดือน  ภายในระยะเวลา 15 เดือน  ก่อนคลอดบุตร โดยผู้ประกันตนชายจะได้รับเงินค่าคลอดบุตรเหมาจ่ายกรณีคลอดบุตรจำนวน 13,000 บาท

#3 สามีภรรยาอยู่กินกันโดยเปิดเผย

 แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน ภรรยาสามารถเบิกค่าคลอดบุตรได้หรือไม่  กรณีที่สามีเป็นผู้ประกันตนและมีภรรยาเพียงคนเดียว
ได้  โดยในการยื่นคำขอให้ใช้หนังสือรับรองของผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรสแทนทะเบียนสมรส

#4 กรณีสามีและภรรยาเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่

 ภรรยาใช้สิทธิกรณีคลอดบุตรไปแล้ว 2 ครั้ง  และกำลังจะคลอดบุตรคนที่ 3 จะมีสิทธิเบิกเงินค่าคลอดบุตรได้อีกหรือไม่
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

  • เมื่อผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเดือนคลอดบุตร มีสิทธิเบิกค่าคลอดบุตรไ
  • คลอดบุตรที่ใดก็ได้ ให้วินิจฉัยจ่ายค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายกรณีคลอดบุตรให้แก่ผู้ประกันตนในอัตรา 13,000 บาทต่อการคลอดบุตรหนึ่งครั้ง
  • สำหรับผู้ประกันตนหญิงมีสิทธิรับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วัน
  • สำหรับการใช้สิทธิบุตรคนที่ 3 จะไม่ได้รับสิทธิเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วัน

หมายเหตุ : กรณีสามีและภรรยาเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ให้ใช้สิทธิในการเบิกค่าคลอดบุตรรวมกัน ไม่จำกัดจำนวนบุตร/ครั้ง โดยบุตรที่นำมาใช้สิทธิเบิกค่าคลอดบุตรแล้วไม่สามารถนำมาขอรับค่าคลอดบุตรได้อีก

 

 สิทธิประกันสังคมคนท้อง

 

#5 ผู้ประกันตนหญิงตั้งครรภ์มีอายุครรภ์ 28 สัปดาห์

ต่อมาแท้งบุตรผู้ประกันตนมีสิทธิเบิกค่าคลอดบุตรได้หรือไม่
ผู้ประกันตนมีสิทธิเบิกค่าคลอดบุตรเหมาจ่ายและเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรได้  เนื่องจากการตั้งครรภ์ไม่น้อยกว่า 28 สัปดาห์ ไม่ว่าทารกจะมีชีวิตรอดหรือไม่ถือเป็นกรณีคลอดบุตร

#6 กรณีฝากครรภ์และคลอดบุตร  

สามารถเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลอื่นที่ไม่ใช่โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิได้หรือไม่
สามารถฝากครรภ์และคลอดบุตร ณ โรงพยาบาลใดก็ได้ที่สะดวก  โดยสำรองเงินจ่ายไปก่อน แล้วนำเอกสารหลักฐาน มายื่นเรื่องเบิกได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา

#7 ในกรณีคลอดบุตร

ทางโรงพยาบาลบริการคลอดให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ใน กรณีที่ผู้ประกันตนฝากท้องกับหมอคลีนิคแล้วไปคลอดที่โรงพยาบาลโดยการผ่าตัด  กรณีอย่างนี้ผู้ประกันตนต้องชำระค่าคลอดบุตรด้วยหรือไม่
ผู้ประกันตนต้องชำระตามจริง  สำนักงานประกันสังคมจะเหมาจ่ายให้ผู้ประกันตน จำนวน 13,000 บาทต่อบุตรหนึ่งคน

#8 กรณีลูกจ้างคลอดบุตรภายใน 6 เดือน

หลังจากออกจากงาน จะใช้สิทธิกรณีคลอดบุตรได้หรือไม่
จะใช้สิทธิได้หรือไม่ จะต้องตรวจสอบการส่งเงินสมทบย้อนหลังไป 15 เดือนก่อนที่ผู้ประกันตนจะออกจากงาน ว่าผู้ประกันตนมีการนำส่งเงินสมทบครบ 5 เดือนหรือไม่  ถ้าครบตามหลักเกณฑ์ก็ใช้สิทธิกรณีคลอดบุตรได้

#9 ผู้ประกันตนคลอดบุตรต่อมาเสียชีวิต

โดยยังไม่ได้ยื่นเรื่องขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรทายาทมีสิทธิขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรได้หรือไม่
ทายาทของผู้ประกันตนมีสิทธิขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร เนื่องจากเป็นสิทธิที่มีอยู่ก่อนที่ผู้ประกันตนเสียชีวิต
 


บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ 

นมสำหรับแม่ตั้งครรภ์ 

กินอะไรให้ลูกฉลาด สารอาหารชนิดไหนช่วยพัฒนาสมองลูก

อ้างอิง

sso.go.th