• โอเมก้า 3 131 มก.
 • โอเมก้า 6 842 มก.
 • โอเมก้า 9 1,966 มก.
 
 • โอเมก้า 3 143 มก.
 • โอเมก้า 6 922 มก.
 • โอเมก้า 9 2,142 มก.
 
แอลฟา-แล็คตัลบูมิน 127 มก.
 
แคลเซียม มีส่วนช่วย
ในกระบวนการสร้างกระดูก
และฟันที่แข็งแรง
 
วิตามินบี 12 มีส่วนช่วย
ในการทำงานตามปกติของระบบ
ประสาทและสมอง
 
เอลฟา-แล็คตัลบูมิน 126 มก.
 
วิตามินซี มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่
ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกัน
 
วิตามินบี 12 มีส่วนช่วยในการ
ทำงานตามปกติของระบบประสาท
และสมอง
 
วิตามินดี มีส่วนช่วยในการดูดซึม
ตามปกติของแคลเซียมและ
ฟอสฟอรัส
 
วิตามินซี มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่
ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกัน
 
แคลเซียม มีส่วนช่วยในกระบวน
การสร้างกระดูกและฟัน
ที่แข็งแรง
 
วิตามินดี มีส่วนช่วยในการดูดซึม
ตามปกติของแคลเซียมและ
ฟอสฟอรัส
 
 • โอเมก้า 3 131 มก.
 • โอเมก้า 6 842 มก.
 • โอเมก้า 9 1,966 มก.
 
 • โอเมก้า 3 143 มก.
 • โอเมก้า 6 922 มก.
 • โอเมก้า 9 2,142 มก.
 
แอลฟา-แล็คตัลบูมิน 127 มก.
 
แคลเซียม มีส่วนช่วย
ในกระบวนการสร้างกระดูก
และฟันที่แข็งแรง
 
วิตามินบี 12 มีส่วนช่วย
ในการทำงานตามปกติของระบบ
ประสาทและสมอง
 
เอลฟา-แล็คตัลบูมิน 126 มก.
 
วิตามินซี มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่
ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกัน
 
วิตามินบี 12 มีส่วนช่วยในการ
ทำงานตามปกติของระบบประสาท
และสมอง
 
วิตามินดี มีส่วนช่วยในการดูดซึม
ตามปกติของแคลเซียมและ
ฟอสฟอรัส
 
วิตามินซี มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่
ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกัน
 
แคลเซียม มีส่วนช่วยในกระบวน
การสร้างกระดูกและฟัน
ที่แข็งแรง
 
วิตามินดี มีส่วนช่วยในการดูดซึม
ตามปกติของแคลเซียมและ
ฟอสฟอรัส
Add your rating

Please login to leave us a comment.

Login
Ratings and reviews