เงื่อนไขและข้อกำหนดการเข้าร่วมกิจกรรม

รายละเอียดเงื่อนไขและข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม

1.    ขั้นตอนการร่วมสนุกมีดังต่อไปนี้

  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องคอมเมนต์ใต้โพสต์กิจกรรมนี้ โดยกล่าวถึง ประโยชน์ของการให้ลูกดื่มนม บอกเล่าประสบการณ์และแชร์ประโยชน์เกี่ยวกับการให้ลูกดื่มนม (ยกเว้นนมผงดัดแปลงสำหรับทารก) คำตอบของผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านไหนถูกใจคณะกรรมการที่สุด จำนวน 10 ท่าน จะเป็นผู้มีสิทธิได้รับรางวัล
  • ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัลวันที่ 12 มิถุนายน 2567  ผ่านทาง Facebook : S-momclub (https://www.facebook.com/ Smomclub )   
     

2.    ระยะเวลาร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 เวลา 00.00 น. – 7 มิถุนายน 2567 เวลา 23.59 น.
 

3.    รายการของรางวัล

  • Central Gift Card มูลค่า 500 บาท จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น5,000 บาท 
     

4.    คณะกรรมการจะทำการตัดสินรางวัลที่ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด (“บริษัท”) ในวันที่ 10มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น.
 

5.    ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลจะต้องทำการติดต่อบริษัท ผ่านช่องทาง inbox Facebook: S-momclub เพื่อยืนยันการรับสิทธิภายในวันที่ 19  มิถุนายน 2567 เวลา 12.00 น. นับจากวันประกาศผลรางวัล
 

6.    บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกสิทธิการรับของรางวัลในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลไม่มีการติดต่อกลับภายในวันที่ 19  มิถุนายน 2567 เวลา 12.00 น. นับจากวันประกาศผลรางวัล
 

7.    ทางบริษัทจะดำเนินการจัดส่งของรางวัลไปยังที่อยู่ของผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลภายใน 30 วันทำการ หลังจากได้รับที่อยู่การจัดส่งครบถ้วนจากผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล

 

 

เงื่อนไขการยืนยันสิทธิ์เพื่อรับรางวัลและเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ:

1.    ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยรวมถึงมีภูมิลำเนาอยู่อาศัยในประเทศไทยและต้องมีหลักฐานในการแสดงตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน พาสปอร์ต และทะเบียนบ้านพร้อมสำเนามาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัล (เอกสารดังกล่าวจะต้องทำการขีดฆ่าในส่วนของศาสนาและหมู่โลหิตออก (ถ้ามี)
สำหรับการรับรางวัล โดยผู้มีสิทธิได้รับรางวัลต้องติดต่อขอรับรางวัลผ่านทาง Inbox Facebook: S-momclub กำหนดภายในวันที่ 19  มิถุนายน 2567 เวลา 12.00 น. นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ 


2.    ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิในการรับรางวัลให้กับบุคคลอื่นได้และของรางวัลจะไม่สามารถแลก เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นๆ ได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ


3.    ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลมีสิทธิได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น ตลอดระยะเวลาของกิจกรรม


4.    ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับรองว่าตนเองเป็นเจ้าของข้อความและ/หรือรูปภาพที่ได้นำมาร่วมกิจกรรม หรือได้รับอนุญาตหรือความยินยอมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องในการนำข้อความและ/หรือรูปภาพในการเข้าร่วมกิจกรรม หากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญา หรือการร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับข้อความและ/หรือรูปภาพดังกล่าวผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงที่จะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าประการใด ๆ


5.    ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีตัวตนจริงรวมถึงสามารถพิสูจน์ได้ว่าตรงกับบัญชีโซเชียลมีเดียที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงงดเว้นการลง รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว ข้อความ หรือชื่อภาพใด ๆ ที่อาจเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดี โดยในกรณีที่ตรวจพบบริษัท ขอสงวนสิทธิในการลบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมและไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่ว่าในเวลาใดๆ


6.    บริษัทขอสงวนสิทธิในการร้องขอเอกสารเพิ่มเติมจากผู้มีสิทธิได้รับรางวัลเพื่อประกอบในการยืนยันการรับรางวัล


7.    บริษัทขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือทดแทนด้วยของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่ากัน ในกรณีสินค้าขาดตลาด ยกเลิกการผลิต เปลี่ยนรุ่นการผลิต เป็นสินค้าผิดกฎหมาย หรือเหตุผลอื่น ๆ ที่ทำให้ไม่สามารถนำสินค้ามาเป็นของรางวัลได้


8.    ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบว่าบริษัท มีการเก็บ ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ภายใต้การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ได้แก่ ชื่อ เบอร์โทร ภาพ เป็นต้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรมนี้ เช่น การติดต่อประสานงาน การประกาศผลกิจกรรม การโฆษณาในสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัท เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัท แล้วที่ https://www.nestle.co.th/th/info/yourdata


9.    ในกรณีผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลไม่ได้ทำตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรมอย่างครบถ้วน มีเจตนา/กระทำการทุจริตใดๆ หรือได้สละสิทธิในการรับรางวัล บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาว่าผู้มีสิทธิได้รับรางวัลได้สละสิทธิและตัดสิทธิมิให้ผู้นั้นเป็นผู้มีสิทธิได้รับรางวัล โดยบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการจัดการกับของรางวัลต่อไปตามที่บริษัทเห็นสมควร


10.    บริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่รับผิดต่อข้อเรียกร้องและ/หรือความเสียหายใดๆ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลหรือบุคคลที่สาม ไม่ว่ากรณีใดๆ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายซึ่งประโยชน์ การสูญเสียสิ่งที่คาดหวัง ความเสียหายเชิงลงโทษ ทางอ้อม หรือกรณีพิเศษ โดยบังเอิญ หรือเพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ รวมถึงบรรดาความเสียหายใดๆ อันเกี่ยวข้องกับกิจกรรม


11.    พนักงานและครอบครัวของบริษัทและบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม


12.    ผู้ข้าร่วมกิจกรรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ กรณีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีอายุต่ำกว่า 20 ปีและเป็นผู้มีสิทธิได้รับรางวัล ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงและยินยอมให้ผู้ปกครองของตนเองให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในการเข้ารับของรางวัล


13.    ในการเข้าร่วมกิจกรรมถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตกลงยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดทุกประการ


14.    การพิจารณาและ/หรือคำตัดสินใด ๆ ของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด


15.    ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดกิจกรรมนี้ได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


16.    ภาพประกอบใดๆ ในกิจกรรมเป็นไปเพื่อการโฆษณากิจกรรมเท่านั้น


17.    ศึกษารายละเอียดการร่วมสนุกเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : S-momclub (https://www.facebook.com/Smomclub)