กิจกรรมตัวช่วยโปรแกรมไหนที่แม่ชอบที่สุดใน LINE OA
ของ S-Mom Club (“กิจกรรม”)

 

1. กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม 

1.1     กดไลก์เพจ Facebook: S-Mom Club (https://www.facebook.com/Smomclub) และ แชร์โพสต์กิจกรรมนี้บนเพจ Facebook: S-Mom Club ไปยังหน้า Facebook ของท่าน พร้อมทั้งตั้งค่าการมองเห็นโพสนี้ให้เป็นสาธารณะ
1.2     ถ่ายภาพ หรือคลิปวิดีโอ รีวิวโปรแกรมตัวช่วยที่แม่ชื่นชอบที่สุดใน S-Mom Club พร้อมบรรยายเหตุผลว่าชอบเพราะอะไร ? พร้อมติด #SMomClub #พร้อมเคียงข้างทุกช่วงเวลาที่สำคัญของคุณและลูก
โดยภาพถ่ายหรือคลิปวีดีโอนั้นต้องไม่มีภาพขวดนม จุกนม ผลิตภัณฑ์อาหารหรือนมสำหรับเด็กทารกอายุต่ำกว่า 1 ปี และภาพบุตรของท่านโดยไม่มีผู้ปกครองร่วมอยู่ในภาพถ่ายหรือคลิปวีดีโอดังกล่าวด้วย
1.3    ผู้ร่วมกิจกรรม 1 ท่านมีสิทธิ์คอมเมนต์ได้เพียงแค่ 1 คอมเมนต์เท่านั้น
1.4    ผู้ร่วมกิจกรรมเป็นผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป เป็นผู้มีสัญชาติไทย อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทย และเป็นคุณแม่ที่มีบุตรอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปเท่านั้น
1.5    ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 – 14 กรกฎาคม 2567 เวลา 23.59 น

 

2. รางวัล

บัตรของขวัญเซ็นทรัล 20 รางวัล รางวัลละ 1 ใบ มูลค่า 500 บาท ท่านละ 1 รางวัล
ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือของรางวัลประเภทอื่นได้ หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้

 

3. เกณฑ์การตัดสินและการประกาศรางวัล

3.1     ต้องเป็นผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำถูกกติกาและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม และมีคุณสมบัติตามที่ระบุในข้อ 1 เท่านั้น
3.2    ในการตัดสินหาผู้ได้รับรางวัล คณะกรรมการซึ่งคัดเลือกโดยบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ("บริษัทฯ”) จะทำการตัดสินคัดเลือกผู้ที่มีการเล่าเนื้อหาที่มีความน่าสนใจ มีคิดสร้างสรรค์ในการโพสภาพถ่ายหรือคลิปวีดีโอ โดยคณะกรรมการจะตัดสินหาผู้ชนะจำนวน 20 ท่าน การตัดสินจะจัดขึ้นในวันที่ 14 กรกฎาคม 2567 ที่สำนักงานใหญ่บริษัทฯ เลขที่ 999/9 ถนน พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
3.3    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้ที่โพสต์คอมเมนต์ ภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอที่ไม่เหมาะสม หรือผิดกฎเกณฑ์ หรือผิดกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของสังคม หรือมีการ ดัดแปลง แก้ไข หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น รวมถึงการนำเอาภาพของผู้อื่นมาใช้โดยไม่ได้รับความยินยอม เพื่อร่วมกิจกรรม ครั้งนี้ หากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญา หรือการร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับภาพถ่ายหรือคลิปวีดีโอนั้น ๆ รวมไปถึงการร้องเรียนเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
3.4    ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 เวลา 17.00 น. ที่เพจ Facebook:   S-Mom Club (https://www.facebook.com/Smomclub)
3.5     คำตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี
 

4. การรับของรางวัล

4.1      ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องยืนยันสิทธิ์โดยส่งชื่อ-นามสกุลจริง เบอร์โทร และที่อยู่มาที่ Inbox (Message) ของเพจ Facebook S-Mom Club (https://www.facebook.com/Smomclub) ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2567 เวลา 23.59 น. หากผู้ได้รับรางวัลไม่ทำการยืนยันสิทธิ์เข้ามาตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ในการรับรางวัล และบริษัทฯ จะพิจารณาให้รางวัลแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในลำดับถัดไป
4.2     ของรางวัลจะถูกส่งมอบทางไปรษณีย์ด้วยรถขนส่ง ไปยังที่อยู่ที่ผู้ได้รับรางวัลได้ให้ข้อมูลไว้ กับบริษัทฯ ภายใน 60 วันนับแต่ผู้ได้รับของรางวัลทำการยืนยันตัวตนสำเร็จ และบริษัทฯ จะ ไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใดๆ จากเหตุสถานที่อยู่ หรือข้อมูลอื่นใดที่ทางผู้ได้รับรางวัลได้ให้ข้อมูลไว้แก่บริษัทฯ ไม่ถูกต้อง
4.3     หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่ามีการกระทำใด ๆ ที่เข้าข่ายทุจริต หรือมีเจตนาส่อไปในทาง ทุจริต บริษัทฯ มีอำนาจในการตัดสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านนั้น ๆ ออกจากการร่วม  กิจกรรม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4.4     พนักงานและครอบครัวของบริษัทฯ บริษัทในเครือ ตัวแทนบริษัทโฆษณาที่เกี่ยวข้อง และ บริษัทตัวแทนจำหน่าย ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
 

5. เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

5.1      ผู้ร่วมกิจกรรมรับทราบและยินยอมให้ผลงานทุกชิ้นที่เกิดขึ้นภายใต้กิจกรรมนี้ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทฯ มีสิทธิ์นำภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือบันทึกเหล่านั้น ซึ่งรวมไปถึงข้อความใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ไปใช้ในการเผยแพร่ในการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องในสื่อทุกชนิด โดยผู้ร่วมกิจกรรมไม่คิดค่าตอบแทนใด ๆ และบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่อย่างใด
5.2   บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า สูญหาย ไม่สมบูรณ์ การส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง การฉ้อโกง หรือการส่งข้อมูลที่ไม่ตรง ที่เกิดจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเนื่องมาจากสาเหตุของความผิดพลาด การเพิกเฉย การแก้ไขปรับเปลี่ยน การให้สินบน การลบทิ้ง ขโมย การทำลาย การรบกวนการถ่ายข้อมูล การสื่อสารที่ผิดพลาด การทำลายหรือถูกไวรัสจู่โจม การเข้ามาใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการลักลอบใช้ข้อมูล ความเสียหายของข้อมูล เครือข่ายล้มเหลว หรือความผิดพลาดของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์หรือไม่ว่าจะสาเหตุใดๆ ก็ตาม
5.3     ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงงดเว้น รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว ข้อความ หรือชื่อภาพใด ๆ ที่ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยกต่อสังคม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการลบ       รูปภาพที่ไม่เหมาะสม โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของภาพนั้น และไม่ต้องแจ้งให้  ทราบล่วงหน้า
5.4     ผู้ร่วมกิจกรรมรับทราบว่าบริษัทฯ มีการเก็บ ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ภายใต้การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ได้แก่ ชื่อ เบอร์โทร ภาพ คลิปวีดีโอ เป็นต้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ เช่น การติดต่อประสานงาน การประกาศผลกิจกรรม การโฆษณาในสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมได้อ่านและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ แล้วที่ https://www.nestle.co.th/th/info/yourdata ในกรณีที่ภาพหรือคลิปวีดีโอของผู้ร่วมกิจกรรมปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ผู้ร่วมกิจกรรมรับรองว่าได้มีการแจ้งถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขภายใต้กิจกรรมนี้ รวมถึงประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลดังกล่าวทราบแล้ว และได้มีการขอความยินยอมโดยชอบด้วยกฎหมายจากเจ้าของข้อมูลถึงการนำภาพและ/หรือคลิปวีดีโอไปใช้ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดภายใต้กิจกรรมนี้ หากมีข้อโต้แย้งใด ๆ เกิดขึ้น ผู้ร่วมกิจกรรมรับทราบและตกลงที่จะเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว
ผู้ร่วมกิจกรรมหรือผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมได้ที่เพจ Facebook: S-Mom Club (https://www.facebook.com/Smomclub)
5.5      บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือของรางวัล โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5.6      ผู้ร่วมกิจกรรมได้อ่านและยอมรับในข้อตกลงของกฎกติกาและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมทุกประการ