รายละเอียดและเงื่อนไขการสมัครสมาชิก S-MOM CLUB
(ผ่าน Amarin Expo)

 

เงื่อนไขและข้อกำหนดการสมัครเป็นสมาชิก

 1. ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกของ S-MOM CLUB  ที่สมัครลงทะเบียนเป็นสมาชิกผ่านช่องทางแอปพลิเคชันไลน์ บัญชี LINE: @s-momclubgold ภายในช่วงระยะเวลาวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 – 28 พฤษภาคม 2566 ที่งาน Amarin Expo จะได้รับหนังสือผ้าเรียนรู้ประสาทสัมผัสจากทางบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”)
 2. หนังสือผ้าเรียนรู้ประสาทสัมผัส มูลค่าเล่มละ 199 บาท จำนวน 1 ชุดต่อหนึ่งท่าน
 3. ระยะเวลากิจกรรม 24 พฤษภาคม 2566 – 28 พฤษภาคม 2566

 

 

ข้อกำหนดเพิ่มเติมและหมายเหตุ

 1. สมาชิกของ S-MOM CLUB จะได้รับข้อมูลความรู้ เคล็ดลับการเลี้ยงดูบุตร การดูแลสุขภาพลูกน้อยเบื้องต้น ได้ตรงอายุ รวมถึงการให้คำแนะนำเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามหลักการองค์การอนามัยโลก เพื่อช่วยรณรงค์ และส่งเสริมการให้นมแม่ให้ยาวนาน และให้ความรู้และคำแนะนำแบบ Personalization แก่สมาชิก S-MOM CLUB

 2. ผู้ที่สนใจลงทะเบียนตกลงและรับทราบว่า การสมัครเป็นสมาชิกจะต้องมีการกรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้งานปัจจุบัน ที่อยู่ ให้ครบถ้วนแก่บริษัทฯ เพื่อสมัครเป็นสมาชิก S-MOM CLUB

 3. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ลงทะเบียน ในการดำเนินการลงทะเบียนสมัครสมาชิกกับ S-MOM CLUB ผู้ลงทะเบียนไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางประการ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล  และอีเมลซ้ำอีกครั้ง โดย S-MOM CLUB จะขอข้อมูลดังกล่าวที่ท่านได้ให้ไว้กับทาง บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จัดงาน Amarin Expo และนำข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ระบบสมาชิกของ S-MOM CLUB อย่างไรก็ดีผู้ลงทะเบียนอาจมีความจำเป็นต้องตอบคำถาม ที่เกี่ยวข้องกับแม่และเด็กบางข้อ เพื่อให้ทางบริษัทฯสามารถคัดสรร และให้ความรู้ที่เหมาะสมกับสมาชิกตามอายุครรภ์หรือายุบุตร

 4. ขอสงวนสิทธิ์มอบหนังสือผ้าเรียนรู้ประสาทสัมผัสให้เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกของ S-MOM CLUB ภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนด และมีที่อยู่อาศัยหรือที่อยู่ในการจัดส่งของอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

 5. ขอสงวนสิทธิ์มอบหนังสือผ้าเรียนรู้ประสาทสัมผัสจำนวนสูงสุดเพียง 1 ชุด ต่อสมาชิก 1 ท่านต่อ 1 ชื่อ

 6. หนังสือผ้าเรียนรู้ประสาทสัมผัสอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยมูลค่าจะเท่ากับหรือไม่น้อยกว่ามูลค่าหนังสือตามที่กำหนดไว้

 7. บริษัทฯ จะติดต่อกลับไปยังสมาชิกผู้มีสิทธิ์ได้รับหนังสือตามชื่อและเบอร์โทรที่สมาชิกได้ระบุไว้ขณะลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก เพื่อที่บริษัทฯ จะยืนยันสิทธิ์และรายละเอียดการจัดส่งหนังสือให้แก่สมาชิกท่านนั้น

 8. ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อสมาชิกได้ หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้ขณะลงทะเบียนนั้นมิใช่เป็นเบอร์ของสมาชิก หรือในกรณีที่บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือผ้าเรียนรู้ประสาทสัมผัสให้สมาชิกท่านใดแล้ว แต่ได้รับการปฏิเสธการรับของหรือถูกตีกลับ หรือสมาชิกท่านใดได้ให้ข้อมูลเท็จ หรือมีเหตุสงสัยว่าเป็นข้อมูลเท็จ ขณะลงทะเบียนสมัคร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้หนังสือผ้าเรียนรู้ประสาทสัมผัสให้แก่สมาชิกท่านนั้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 9. บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือผ้าเรียนรู้ประสาทสัมผัสให้แก่สมาชิกใหม่ที่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ระบบของ S-MOM CLUB ได้รับข้อมูลการสมัครที่ถูกต้องครบถ้วน โดยจะจัดทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนไปยังที่อยู่ที่สมาชิกท่านนั้นได้ระบุไว้ขณะสมัครเป็นสมาชิก

 10. ในกรณีที่สมาชิกประสงค์จะยกเลิกการสมัครสมาชิก สมาชิกสามารถแจ้งความประสงค์มาได้ที่ โทร 02-640-2288 และทางบริษัทจะดำเนินการยกเลิกการสมัครสมาชิกให้ภายใน 7 วันทำการหลังจากที่ได้รับแจ้งความประสงค์จากสมาชิก

 11. ผู้ร่วมกิจกรรมได้อ่านและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ แล้วที่ https://member.s-momclub.com/privacy โดยผู้ร่วมกิจกรรมรับทราบและยินยอมให้บริษัทฯและตัวแทนของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดในกิจกรรม และ เก็บ รวบรวม เปิดเผยและใช้ชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามกิจกรรมนี้ โดยการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นจะเป็นการดำเนินการร่วมกันโดย บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จัดงาน Amarin Expo อย่างไรก็ดี การดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหลังจากการสมัครสมาชิกนั้นจะเป็นไปตามประกาศความเป็นส่วนตัวของแต่ละบริษัท โดยบริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการใดๆอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำโดยบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน) นอกเหนือจากการจัดเก็บ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และอีเมลของท่านในครั้งแรก เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก S-MOM CLUB เท่านั้น 

 12. ของที่ได้รับไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอย่างอื่นได้

 13. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขตามความเหมาะสม โดยบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 14. หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร.02-640-2288