รายละเอียดและเงื่อนไขการสมัครสมาชิก S-MOM CLUB

 

เงื่อนไขและข้อกำหนดการสมัครเป็นสมาชิก

 1. ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกใหม่ของ  S-MOM CLUB  โดยการลงทะเบียนเป็นสมาชิกผ่านช่องทางเว็บไซต์  https://www.s-momclub.com/profile/register หรือช่องทางอื่นๆของ S-MOM CLUB ภายในช่วงระยะเวลาวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 – 30 พฤศจิกายน 2566 จะได้รับชุดเสริมพัฒนาการลูกน้อยจากทางบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”)

 2. ชุดเสริมพัฒนาการลูกน้อย มูลค่า 397 บาท จำนวน 1 ชุด

 3. ระยะเวลากิจกรรม 1 พฤศจิกายน 2566 – 30 พฤศจิกายน 2566

 

หมายเหตุ

 1. สมาชิกของ  S-MOM CLUB  จะได้รับข้อมูลความรู้ เคล็ดลับการเลี้ยงดูบุตร การดูแลสุขภาพลูกน้อยเบื้องต้น ได้ตรงอายุ รวมถึงการให้คำแนะนำเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามหลัก WHO เพื่อช่วยรณรงค์ และส่งเสริมการให้นมแม่ให้ยาวนาน และให้ความรู้และคำแนะนำแบบ Personalization แก่สมาชิก S-Mom Club

 2. ผู้สมัครสมาชิกตกลงและรับทราบว่า การสมัครเป็นสมาชิกจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้งานปัจจุบัน ที่อยู่ ให้ครบถ้วนแก่บริษัทฯ เพื่อสมัครเป็นสมาชิก S-MOM CLUB  และเพื่อให้บริษัทฯดำเนินการอันเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้

 3. ขอสงวนสิทธิมอบชุดเสริมพัฒนาการลูกน้อยให้เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกของ  S-MOM CLUB ภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนด และไม่ยกเลิกการสมัครสมาชิกดังกล่าวกับ S-MOM CLUB ภายใน 7 วันหลังจากมีการสมัครสมาชิก และเป็นผู้มีที่อยู่อาศัยหรือที่อยู่ในการจัดส่งของอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น 

 4. ขอสงวนสิทธิมอบชุดเสริมพัฒนาการลูกน้อยจำนวนสูงสุดเพียง 1 ชุด ต่อสมาชิก 1 ท่านต่อ 1 ชื่อ

 5. ชุดเสริมพัฒนาการลูกน้อยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยมูลค่าจะเท่ากับหรือไม่น้อยกว่ามูลค่าชุดเสริมพัฒนาการลูกน้อยตามที่กำหนดไว้ 

 6. บริษัทฯ จะติดต่อกลับไปยังสมาชิกผู้มีสิทธิได้รับชุดเสริมพัฒนาการลูกน้อยตามชื่อและเบอร์โทรที่สมาชิกได้ระบุไว้ขณะลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก เพื่อที่บริษัทฯ จะยืนยันสิทธิและรายละเอียดการจัดส่งหนังสือให้แก่สมาชิกท่านนั้น 

 7. ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อสมาชิกได้ หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้ขณะลงทะเบียนนั้นมิใช่เป็นเบอร์ของสมาชิก หรือในกรณีที่บริษัทฯ ได้จัดส่งชุดเสริมพัฒนาการลูกน้อยให้สมาชิกท่านใดแล้ว แต่ได้รับการปฏิเสธการรับของหรือถูกตีกลับ หรือสมาชิกท่านใดได้ให้ข้อมูลเท็จ หรือมีเหตุสงสัยว่าเป็นข้อมูลเท็จ ขณะลงทะเบียนสมัคร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิกการให้ชุดเสริมพัฒนาการลูกน้อยให้แก่สมาชิกท่านนั้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 8. บริษัทฯ จะจัดส่งชุดเสริมพัฒนาการลูกน้อยให้แก่สมาชิกใหม่ที่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ระบบของ S-MOM CLUB ได้รับข้อมูลการสมัครที่ถูกต้องครบถ้วน โดยจะจัดทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนไปยังที่อยู่ที่สมาชิกท่านนั้นได้ระบุไว้ขณะสมัครเป็นสมาชิก

 9. ผู้สมัครเป็นสมาชิก S-MOM CLUB จะต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริงและสามารถตรวจสอบได้ หากพบว่ามีการทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตในการสมัครเป็นสมาชิก หรือในการเข้าร่วมกิจกรรมของ S-MOM CLUB ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกสิทธิพิเศษและหนังสือคู่มือความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับจาก S-MOM CLUB โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 10. ในกรณีที่สมาชิกประสงค์จะยกเลิกการสมัครสมาชิก สมาชิกสามารถแจ้งความประสงค์มาได้ที่โทร 02-640-2288 และทางบริษัทจะดำเนินการยกเลิกการสมัครสมาชิกให้ภายใน 7 วันหลังจากที่ได้รับแจ้งความประสงค์จากสมาชิก

 11. ผู้สมัครสมาชิกได้อ่านและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ แล้วที่ https://www.s-momclub.com/privacy-policy โดยผู้สมัครสมาชิกรับทราบและยินยอมให้บริษัทฯและตัวแทนของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดในการเป็นสมาชิกและกิจกรรมนี้ และ เก็บ รวบรวม เปิดเผยและใช้ชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามเงื่อนไชการสมัครสมาชิกและกิจกรรมนี้ 

 12. โดยการสมัครสมาชิกกับ S-MOM CLUB ผู้สมัครสมาชิกรับทราบดีว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลการคลอด หรือข้อมูลสุขภาพต่างๆของผู้สมัครสมาชิก เพื่อให้ทางบริษัทฯ ได้ส่งข้อมูลความรู้ เคล็ดลับการเลี้ยงดูบุตรที่เหมาะสมให้กับผู้สมัครสมาชิกแต่ละท่าน รวมถึงในกรณีที่สมาชิกมีการติดต่อเข้ามาสอบถามเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ ทางบริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทฯ จะได้สามารถให้ข้อมูลดังกล่าวได้อย่างครบถ้วน ซึ่งผู้สมัครสมาชิกยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว โปรดทราบว่าบริษัทฯ จะไม่สามารถให้บริการแก่สมาชิกได้หากปราศจากข้อมูลข้างต้น อย่างไรก็ดี ผู้สนใจยังคงสามารถใช้งานเว็บไซต์ของเราในส่วนอื่นได้ตามปกติและได้รับข้อมูลทั่วไปโดยไม่จำเป็นต้องสมัครสมาชิกในกรณีไม่ประสงค์จะรับข้อมูลแบบ personalization

 13. ของที่ได้รับไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอย่างอื่นได้

 14. ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขตามความเหมาะสม โดยบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 15. หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ S-MOM CLUB โทร.02-640-2288