รายละเอียดและเงื่อนไขการสมัครสมาชิก S-MOM CLUB

 

1. สิทธิพิเศษการสมัครเป็นสมาชิก S-MOM CLUB

1.1 ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิก S-MOM CLUB โดยการลงทะเบียนเป็นสมาชิกผ่านช่องทางเว็บไซต์  https://www.s-momclub.com/profile/register  ( “เว็บไซต์”) หรือช่องทางอื่นๆ ที่กำหนดของ S-MOM CLUB ภายในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 00.00 น.  –  วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 23.59 น. (“ระยะเวลากิจกรรม”) จะได้รับชุดเสริมพัฒนาการลูกน้อยชุดลูกเต๋าผ้ามีเสียงจำนวน 1 ชุด มูลค่า 498 บาท (“ชุดเสริมพัฒนาการลูกน้อย”) จากทางบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”)

1.2 สิทธิประโยชน์อื่นๆ

สมาชิก S-MOM CLUB  จะได้รับข้อมูลความรู้ เคล็ดลับการเลี้ยงดูบุตร การดูแลสุขภาพลูกน้อยเบื้องต้น ได้ตรงอายุ รวมถึงการให้คำแนะนำเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามหลัก WHO เพื่อช่วยรณรงค์ และส่งเสริมการให้นมแม่ให้ยาวนาน และให้ความรู้และคำแนะนำที่จัดทำขึ้นเป็นกรณีพิเศษโดยเฉพาะ (Personalization) แก่สมาชิก S-MOM CLUB

 

2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ

2.1 ผู้สมัครสมาชิกต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป

2.2 ผู้สมัครสมาชิกตกลงและรับทราบว่า การสมัครเป็นสมาชิกจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้งานปัจจุบัน ที่อยู่ ให้ครบถ้วนแก่บริษัทฯ เพื่อสมัครเป็นสมาชิก S-MOM CLUB  และเพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการอันเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้

2.3 ขอสงวนสิทธิมอบชุดเสริมพัฒนาการลูกน้อยให้เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกของ  S-MOM CLUB ภายในช่วงระยะเวลากิจกรรม และไม่แจ้งยกเลิกการสมัครสมาชิกดังกล่าวกับ S-MOM CLUB ภายใน 7 วันหลังจากมีการสมัครสมาชิก และเป็นผู้มีที่อยู่อาศัยหรือที่อยู่ในการจัดส่งของอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น  

2.4 ขอสงวนสิทธิมอบชุดเสริมพัฒนาการลูกน้อยจำนวนสูงสุดเพียง 1 ชุด ต่อสมาชิก 1 ท่านต่อ 1 ชื่อ

2.5 ชุดเสริมพัฒนาการลูกน้อยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยมูลค่าจะเท่ากับหรือไม่น้อยกว่ามูลค่าชุดเสริมพัฒนาการลูกน้อยตามที่กำหนดไว้

2.6 บริษัทฯ จะติดต่อกลับไปยังสมาชิกผู้มีสิทธิได้รับชุดเสริมพัฒนาการลูกน้อยตามชื่อและเบอร์โทรที่สมาชิกได้ระบุไว้ขณะลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก เพื่อที่บริษัทฯ จะยืนยันสิทธิและรายละเอียดการจัดส่งหนังสือให้แก่สมาชิกท่านนั้น

2.7 ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อสมาชิกได้ หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้ขณะลงทะเบียนนั้นมิใช่เป็นเบอร์ของสมาชิก หรือในกรณีที่บริษัทฯ ได้จัดส่งชุดเสริมพัฒนาการลูกน้อยให้สมาชิกท่านใดแล้ว แต่ได้รับการปฏิเสธการรับของหรือไม่สามารถทำการจัดส่งได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือสมาชิกท่านใดได้ให้ข้อมูลเท็จ หรือมีเหตุสงสัยว่าเป็นข้อมูลเท็จ ขณะลงทะเบียนสมัคร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิกการให้ชุดเสริมพัฒนาการลูกน้อยให้แก่สมาชิกท่านนั้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2.8 บริษัทฯ จะจัดส่งชุดเสริมพัฒนาการลูกน้อยให้แก่สมาชิกใหม่ที่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดภายใน 30 วัน นับแต่วันที่สมาชิกได้ทำการยืนยันสิทธิ์ตามที่กำหนดในข้อ 2.6 เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ จะจัดส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนไปยังที่อยู่ที่สมาชิกท่านนั้นได้ระบุไว้ขณะสมัครเป็นสมาชิก

2.9 ผู้สมัครเป็นสมาชิก S-MOM CLUB จะต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริงและสามารถตรวจสอบได้ หากพบว่ามีการทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตในการสมัครเป็นสมาชิก หรือในการเข้าร่วมกิจกรรมของ S-MOM CLUB ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกสิทธิพิเศษและหนังสือคู่มือความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับจาก S-MOM CLUB โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2.10 ในกรณีที่สมาชิกประสงค์จะยกเลิกการสมัครสมาชิก สมาชิกสามารถแจ้งความประสงค์มาได้ที่โทร 02-640-2288 และทางบริษัทจะดำเนินการยกเลิกการสมัครสมาชิกให้ภายใน 7 วันหลังจากที่ได้รับแจ้งความประสงค์จากสมาชิก

2.11 ผู้สมัครสมาชิกได้อ่านและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ แล้วที่ https://www.s-momclub.com/privacy-policy โดยผู้สมัครสมาชิกรับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดในการเป็นสมาชิกและกิจกรรมนี้ และ เก็บ รวบรวม เปิดเผยและใช้ชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามเงื่อนไชการสมัครสมาชิกและกิจกรรมนี้ 

2.12 ผู้สมัครสมาชิก S-MOM CLUB รับทราบดีว่า ในการสมัครสมาชิก S-MOM CLUB จะมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลการคลอด หรือ ข้อมูลสุขภาพต่าง ๆ ของผู้สมัครสมาชิก เพื่อให้ทางบริษัทฯ ได้ส่งข้อมูลความรู้ เคล็ดลับการเลี้ยงดูบุตรที่เหมาะสมให้กับผู้สมัครสมาชิกแต่ละท่าน รวมถึงในกรณีที่สมาชิกมีการติดต่อเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือเกี่ยวกับสุขภาพ เพื่อให้ทางบริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทฯ สามารถให้ข้อมูลดังกล่าวได้อย่างครบถ้วน ซึ่งผู้สมัครสมาชิกยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ โปรดทราบว่าบริษัทฯ จะไม่สามารถให้บริการแก่สมาชิกได้โดยปราศจากข้อมูลข้างต้น อย่างไรก็ดี ผู้ที่สนใจยังคงสามารถใช้งานเว็บไซต์ของเราในส่วนอื่น ๆ ได้ตามปกติ และสามารถได้รับข้อมูลทั่วไปโดยไม่จำเป็นต้องสมัครสมาชิก S-MOM CLUB ในกรณีที่ไม่ประสงค์จะรับข้อมูลที่จัดทำขึ้นเป็นกรณีพิเศษโดยเฉพาะ (personalization)

2.13 ชุดเสริมพัฒนาการลูกน้อย และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอย่างอื่นได้

2.14 ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขตามความเหมาะสม โดยบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2.15 หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ S-MOM CLUB โทร.02-640-2288