กิจกรรม VDAY นี้มาบอกรักแบรนด์ให้กระหึ่ม!

เงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรม


1.  กิจกรรมและผู้จัดกิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม VDAY นี้มาบอกรักแบรนด์ให้กระหึ่ม! (ต่อไปนี้เรียกว่า “กิจกรรม”) ได้จัดขึ้นโดย บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้จัดกิจกรรม” หรือ “บริษัทฯ”) 


2.  เงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรม

2.1 ผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้โดยต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

2.1.1 โพสต์วิดีโอบอกรักแบรนด์ และบอกเล่าเรื่องราวความรักและความผูกพันที่มีต่อแบรนด์ผ่านวิดีโอ และใส่ #LoveS26Gold3 #LoveSmomclub

2.1.2 โพสต์ลงบัญชีโซเชียลมีเดียในช่องทาง Facebook หรือ Tiktok ของคุณ พร้อมเปิดตั้งค่าโพสต์เป็นสาธารณะ
 

3. ระยะเวลากิจกรรม และการตัดสินการประกวดชิงรางวัล

3.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 23.59 น. 

3.2 คณะกรรมการพิจารณาและตัดสินการประกวดชิงรางวัลเป็นบุคคลของผู้จัดกิจกรรม (หรือบุคคลที่ผู้จัดกิจกรรมมอบหมาย) ซึ่งรวมถึงตัวแทนจากบริษัทฯ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาและตัดสินการประกวดชิงรางวัล โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่กำหนดในข้อ 3.4 นี้ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ที่สำนักงานบริษัทฯ ณ อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 38-43 ที่อยู่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

3.3 ผู้จัดกิจกรรมจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัลในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น. โดยสามารถติดตามรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัลได้ที่ https://www.facebook.com/Smomclub

3.4 คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิได้รับรางวัลจากรูปภาพและคำบรรยายที่บอกเล่าเรื่องราวความรัก/ความผูกพันที่มีต่อแบรนด์ของผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรมและเป็นที่ถูกใจคณะกรรมการมากที่สุดและทำถูกต้องตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรมเป็นจำนวน 3 รางวัล 


4. ของรางวัล

รางวัลของกิจกรรม คือ  

  1. Louis Vuitton Card Holder จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 14,300 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)
  2. ชุดผลิตภัณฑ์ SK-II จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)
  3. ชุดน้ำหอม Hermes จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 

รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 26,300 บาท (สองหมื่นหกพันสามร้อยบาท)


5. การรับของรางวัล

5.1 ผู้มีสิทธิได้รับรางวัล ต้องทำการยืนยันสิทธิด้วยตนเอง โดยติดต่อผู้จัดกิจกรรม และแจ้งว่าเป็นผู้มีสิทธิได้รับรางวัลจากการประกวดในกิจกรรมใด พร้อม แจ้งชื่อ- นามสกุลจริง บัญชีโซเชียลมีเดีย เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ที่ติดต่อได้ พร้อมเอกสารยืนยันตัวตน อันได้แก่ 1. สำเนาบัตรประชาชน และ/หรือ สูติบัตร (ที่มีการลบในส่วนของเพศและศาสนาออก) เข้ามาทาง LINE Official Account @S-momclubgold ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 17:00 น.  เท่านั้น หากผู้มีสิทธิได้รับรางวัลไม่ยืนยันสิทธิและหรือไม่สามารถนำส่งเอกสารครบตามที่กำหนดเข้ามาตามวิธีการ และภายในวันเวลาที่กำหนด หรือยืนยันสิทธิแต่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดข้างต้น จะถือว่าผู้มีสิทธิได้รับรางวัลท่านดังกล่าวสละสิทธิในการรับของรางวัลทันที และผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิพิจารณาให้รางวัลกับผู้มีสิทธิได้รับรางวัลท่านอื่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือจัดการตามที่ผู้จัดกิจกรรมเห็นสมควรต่อไป

5.2 หลังจากการยืนยันตัวตนครบถ้วนภายในเวลาตามที่กำหนดในข้อ 5.1 นี้ แล้ว ผู้จัดกิจกรรมจะทำการติดต่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัลเพื่อดำเนินการส่งมอบของรางวัลให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลต่อไป 

5.3 หากมีการสละสิทธิ หรือถือว่ามีการสละสิทธิในการได้รับของรางวัลไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิในการมอบของรางวัลให้แก่ผู้ชนะลำดับถัดไปที่ผู้จัดกิจกรรมได้เลือกไว้และที่สามารถแสดงหลักฐานครบถ้วนและถูกต้อง ตามเงื่อนไข และระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น ทั้งนี้รวมถึงกรณีที่ผู้ชนะการประกวดไม่ติดต่อผู้จัดกิจกรรม หรือไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่สืบเนื่องจากการได้รับรางวัลที่ได้รับภายในวัน หรือเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ และไม่ประสงค์จะรับของรางวัลอีกต่อไป ผู้จัดกิจกรรม จะทำการพิจารณาให้รางวัลกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านอื่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือผู้จัดกิจกรรม อาจพิจารณานำของรางวัลไปบริจาคสภากาชาด หรือสาธารณกุศล ตามที่ผู้จัดกิจกรรม เห็นสมควรต่อไป


6. เงื่อนไขการร่วมกิจกรรมเพิ่มเติม

6.1 ในการเข้าร่วมกิจกรรมผู้จัดกิจกรรมถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตกลงยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดทุกประการ 

6.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับรองว่าตนเองเป็นเจ้าของข้อความ รูปภาพ วิดีโอที่นำมาร่วมกิจกรรม หรือได้รับอนุญาตหรือความยินยอมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องในการนำข้อความ รูปภาพ และวิดีโอมาเข้าร่วมกิจกรรม หากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญา หรือการร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับข้อความ รูปภาพ หรือ วิดีโอนั้นๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงที่จะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าประการใด ๆ 

6.3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบและยินยอมให้ผลงานทุกชิ้นที่เกิดขึ้นภายใต้กิจกรรมนี้ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทฯ มีสิทธินำภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือบันทึก ซึ่งรวมไปถึงข้อความใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ไป ใช้ ทำซ้ำ ตัดทอน ดัดแปลง โฆษณา ใช้ในการเผยแพร่ในการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องในสื่อทุกชนิด ได้อย่างไม่กำจัดระยะเวลา ปราศจากค่าตอบแทน และบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.3 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า สูญหาย ไม่สมบูรณ์ การส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง การฉ้อโกง หรือการส่งข้อมูลที่ไม่ตรง ที่เกิดจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเนื่องมาจากสาเหตุของความผิดพลาด การเพิกเฉย การแก้ไขปรับเปลี่ยน การให้สินบน การลบทิ้ง ขโมย การทำลาย การรบกวนการถ่ายข้อมูล การสื่อสารที่ผิดพลาด การทำลายหรือถูกไวรัสจู่โจม การเข้ามาใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการลักลอบใช้ข้อมูล ความเสียหายของข้อมูล เครือข่ายล้มเหลว หรือความผิดพลาดของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์หรือไม่ว่าจะสาเหตุใดๆ ก็ตาม

6.4 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีตัวตนจริงรวมถึงสามารถพิสูจน์ได้ว่าตรงกับบัญชีโซเชียลมีเดียที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงงดเว้นการลง รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว ข้อความ หรือชื่อภาพใด ๆ ที่อาจเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดี โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการลบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั้น และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่ว่าในเวลาใดๆ

6.5 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ มีสัญชาติไทย รวมถึงภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย โดยกรณีที่มีบุตรจะต้องเป็นบุตรที่มีอายุ 1 ปีขึ้นไป เท่านั้น ทั้งนี้ พนักงาน และสมาชิกครอบครัวของพนักงานของผู้จัดกิจกรรม รวมถึงบริษัทในเครือ และบริษัทตัวแทนโฆษณาและหรือส่งเสริมการขาย รวมทั้งบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ทั้งนี้เนื้อหาภาพเคลื่อนไหวที่เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องไม่มีภาพผลิตภัณฑ์นมผงสำหรับเด็กสูตร 1 และสูตร 2  และจะต้องไม่มีภาพขวดนม จุกนม หรือเด็กต่ำกว่า 1 ปี อยู่ในฉากหรือเนื้อหา

6.6 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีบัญชีโซเชียลมีเดีย เป็นของตนเองในช่องทาง Facebook หรือ Tiktok และเปิดเป็นสาธารณะ

6.7 ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิการรับของรางวัลให้กับบุคคลอื่นได้และของรางวัลที่ได้รับจะไม่สามารถ แลก เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งของอื่นได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ

6.8 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือทดแทนด้วยของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่ากัน ในกรณีสินค้าขาดตลาด ยกเลิกการผลิต เปลี่ยนรุ่นการผลิต เป็นสินค้าผิดกฎหมาย หรือเหตุผลอื่น ๆ ที่ทำให้ไม่สามารถนำสินค้ามาเป็นของรางวัลได้

6.9 ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ประกอบคำสั่ง ที่ ท.ป. 104/2544

6.10 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบว่าบริษัทฯ มีการเก็บ ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ภายใต้การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ได้แก่ ชื่อ เบอร์โทร ภาพ คลิปวีดีโอ เป็นต้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ เช่น การติดต่อประสานงาน การประกาศผลกิจกรรม การโฆษณาในสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ แล้วที่ https://www.nestle.co.th/th/info/yourdata ในกรณีที่ภาพหรือคลิปวีดีโอของผู้เข้าร่วมกิจกรรมปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับรองว่าได้มีการแจ้งถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขภายใต้กิจกรรมนี้ รวมถึงประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลดังกล่าวทราบแล้ว และได้มีการขอความยินยอมโดยชอบด้วยกฎหมายจากเจ้าของข้อมูลถึงการนำภาพและ/หรือคลิปวีดีโอไปใช้ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดภายใต้กิจกรรมนี้ หากมีข้อโต้แย้งใด ๆ เกิดขึ้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบและตกลงที่จะเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว

6.11 ในกรณีผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลไม่ได้ทำตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรมอย่างครบถ้วน มีเจตนา/กระทำการทุจริตใดๆ หรือได้สละสิทธิในการรับรางวัล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาว่าผู้มีสิทธิได้รับรางวัลได้สละสิทธิและตัดสิทธิมิให้ผู้นั้นเป็นผู้มีสิทธิได้รับรางวัล

6.12 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับผิดต่อข้อเรียกร้องและ/หรือความเสียหายใดๆ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลหรือบุคคลที่สาม ไม่ว่ากรณีใดๆ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายซึ่งประโยชน์ การสูญเสียสิ่งที่คาดหวัง ความเสียหายเชิงลงโทษ ทางอ้อม หรือกรณีพิเศษ โดยบังเอิญ หรือเพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ รวมถึงบรรดาความเสียหายใดๆ อันเกี่ยวข้องกับกิจกรรม

6.13 คำตัดสินใด ๆ ของผู้จัดกิจกรรมถือเป็นที่สิ้นสุด โดยไม่สามารถโต้แย้งได้ ในทุกกรณี

6.14 ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดกิจกรรมนี้ได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

6.15 ภาพประกอบใดๆ ในกิจกรรมเป็นไปเพื่อการโฆษณาเท่านั้น 

6.16 สามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ได้ที่ S-mom club call center 02 640 2288 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง