กรุณากรอกข้อมูล
ด้วยความทุ่มเท ค้นคว้า วิจัย ที่ไม่เคยหยุดยั้ง กับการสนับสนุนทุนวิจัยให้กับสถาบัน
ไวเอท นิวทริชั่น ในฐานะผู้นำคิดค้น พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านโภชนาการและสารอาหารสำหรับเด็ก
ไวเอท นิวทริชั่น สนับสนุนทุนการวิจัยให้กับสถาบันสุขภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (National Institute of Health) ซึ่งเป็นองค์กรในของกระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษยชนแห่งสหรัฐอเมริกา มุ่งเน้นการวิจัยและค้นคว้า องค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เพิ่มคุณภาพชีวิตและช่วยชีวิตมนุษย์ ภายใต้โครงการวิจัยชื่อ Baby Connectome Project (BCP) อันเป็นส่วนหนึ่งของ NIH Human Connectome Project ที่ทำการศึกษาถึงการทำงานของสมองมนุษย์ ซึ่งนับเป็นครั้งสำคัญที่เราจะทราบถึงข้อมูลเชิงลึกลงไปถึงแผนผังโครงสร้าง การเชื่อมต่อ วงจร และระบบการทำงานของเซลล์ประสาทในสมอง
Baby Connectome Project นั้นครอบคลุมระยะเวลาการวิจัยนาน 5 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2558 เพื่อศึกษาการพัฒนาของสมองและปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาสมองของเด็กปกติตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 5 ปี การศึกษานี้จะช่วยให้เราเข้าใจการเชื่อมต่อของสมองเด็ก รวมถึงแผนผัง วงจร และการทำงานของสมองแต่ละวิถีประสาทสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออก ทักษะ และพฤติกรรมของเด็ก
ผลจากการวิจัยจะช่วยให้เราเข้าถึงองค์ความรู้และกระบวนการทำงานของสมองเด็กอย่างละเอียด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัยทั่วโลก ที่จะนำข้อมูลนี้ไปต่อยอดการวิจัยที่เกี่ยวกับสมองเด็ก และ ไวเอท นิวทริชั่น ในฐานะผู้นำคิดค้น พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านโภชนาการและสารอาหารสำหรับเด็ก ก็มุ่งมั่นที่จะพัฒนา วิเคราะห์หาสารอาหารสำคัญที่จำเป็นต่อการพัฒนาสมองที่ส่งผลต่อศักยภาพของเด็กต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง
ย้อนกลับ