กรุณากรอกข้อมูล

เกณฑ์ไหน…ที่หมอระบุให้คุณแม่เจาะน้ำคร่ำ(Amniocentesis)

P13.png

ข้อบ่งชี้ในการตรวจน้ำครํ่า

1. มารดาอายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป

2. เคยมีบุตรหรือสมาชิกในครอบครัวที่มีความผิดปกติของโครโมโซม เช่น Trisomy 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22, Turner, Cri du Chat syndrome

3. มารดาเป็นพาหะของโรคที่ถ่ายถอดทางโครโมโซมเพศหญิง เช่น Hemophilia, Duchene muscular dystrophy

4. ครอบครัวมีประวัติว่ามีสมาชิกเป็น Natural tube defect

5. ระดับของ Alpha fetoprotein ในซีรั่มของแม่สูง

6. ทั้งพ่อและแม่เป็นพาหะของโรคถ่ายทอดทางพันธุกรรม เช่น Sickie cell trait, Tay-Sachs disease

7. แท้งเองมากกว่า 3 ครั้งขึ้นไป

Sources:
นายแพทย์ หม่อมราชวงศ์ ทองทิศ ทองใหญ่ และ นายแพทย์ พันธ์ศักดิ์ ศุกระฟกษ์, การตรวจหาความผิดปกติของทารกในครรภ์เดือนที่ 4 ถึง 6, คู่มือคุณแม่: ระหว่างตั้งครรภ์และคลอด (บริษัท โอเอส.พริ้นติ่ง เฮ้าส์ จํากัด, พิมพ์ครั้งที่ 3 2554) p.112

 

แนะนำบทความนี้ให้เพื่อนๆ
ให้คะแนนบทความนี้
1คะแนน
2คะแนน
3คะแนน
4คะแนน
5คะแนน