กรุณากรอกข้อมูล

ทำไงดี?!? นํ้านมไม่พอเลี้ยงเจ้าตัวเล็ก

08 ก.ค. 2559

L13.png

กรณีคุณแม่มีนํ้านมไม่พอที่จะเลี้ยงลูก อาจเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้
       1. ลูกไม่ได้ดูดนมแม่ภายในวันแรกหรือทันทีหลังคลอด รวมทั้งไม่ได้ดูดตามความหิวหรือความต้องการของลูก
       2. คุณแม่ให้ลูกดูดนมไม่ถูกวิธี ดูดไม่บ่อย หรือดูดนมแต่ละมื้อไม่นานพอทําให้นํ้านมไม่ถูกดูดจนเกลี้ยงเต้า
       3. ให้กินนมผสมร่วมกับนมแม่ ทำให้ลูกหิวนมแม่น้อยลง หรือลูกดูดนมแม่น้อยลง การกระตุ้นเต้านมให้สร้างนํ้านมและขับนมจึงลดลงด้วย
       4. คุณแม่กังวลหรือมีความเครียด ซึ่งมักจะเกิดกับคุณแม่ที่มีลูกคนแรก เช่น เกรงว่าจะเลี้ยงลูกไม่ได้ ทําให้มีการสร้างนํ้านมน้อยลง เป็นต้น
       5. คุณแม่ได้รับอาหารหรือนํ้าไม่เพียงพอ มักพบในถิ่นทุรกันดาร และคนยากจน
       6. คุณแม่พักผ่อนไม่เพียงพอ มุ่งมั่นทํางานหนักเกินไป กลางคืนไม่ค่อยได้นอน ซึ่งเป็นเวลาที่สร้างนํ้านมได้มาก
       7. คุณแม่กินยาบางชนิด หรือกินยาคุมบางชนิดที่มีผลทําให้นํ้านมแห้ง

พบว่าข้อ 1-3 มักเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้นํ้านมแม่มีไม่พอ การแก้ไขให้ดูที่สาเหตุว่าตัวคุณแม่จัดอยู่ในข้อใดตามที่กล่าวมา แล้วแก้ไขที่สาเหตุนั้น คือ

       1. ลูกและแม่ที่ปกติแข็งแรงดีควรจะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาหลังคลอด เพื่อให้ลูกได้ดูดนมแม่เร็วขึ้น และได้ดูดตามต้องการตลอดเวลา
       2. ให้ลูกดูดนมถูกวิธี ดูดบ่อย และดูดนานพอ
       3. ไม่ให้ลูกดูดนมผสมร่วมกับนมแม่
       4. ขจัดความกังวลหรือความเครียดที่มีอยู่ให้หมดไป
       5. คุณแม่ต้องรับประทานอาหารที่มีคุณค่าและดื่มนํ้าให้เพียงพอ
       6. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
       7. ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการใช้ยารักษาโรคหรือการคุมกําเนิด

Sources:
พ.ญ.พิสุทธิพร ฉํ่าใจ, ศิลปะการเลี้ยงลูกด้วยนม, นมแม่ดีที่ 1 (ต้นธรรมสํานักพิมพ์, 2537) p. 166-167

แนะนำบทความนี้ให้เพื่อนๆ
ให้คะแนนบทความนี้
1คะแนน
2คะแนน
3คะแนน
4คะแนน
5คะแนน