Add เลย กิจกรรมสนุกๆ
พร้อมรางวัลมากมาย FREE!
กรุณากรอกข้อมูล

สร้างลูก…สมองไว ใน 1000-days-text

1000-days-text ของชีวิตลูก first-270-days-menu 1,000 วันแรกของการเลี้ยงดูอย่างใส่ใจและทุ่มเท ของคุณแม่ ตั้งแต่ช่วง ตั้งครรภ์ (270 วัน) จนถึงลูก อายุ 2 ขวบปี (730 วันต่อมา) จะเป็นตัวกำหนด สำคัญตัวหนึ่งที่จะบอกถึงขีดความสามารถ ศักยภาพ และความสำเร็จของลูกในอนาคต
1000-days-growup
1000-days-text กับการ
พัฒนาการสมอง
1,000 วันแรกของชีวิต สมองของลูกพัฒนาอย่างรวดเร็วที่สุด โดยเริ่มตั้งแต่ในครรภ์ มีการเพิ่มเซลล์สมองควบคู่กับการสร้าง เส้นใยประสาทอย่างรวดเร็ว ทารกแรกคลอดเมื่อครบ 1,000 วัน สมองจะมีขนาดประมาณ 80% ของสมองผู้ใหญ่ จำนวนเซลล์ สมองมากถึงแสนล้านเซลล์รวมทั้งการสร้างเส้นใยประสาทอย่างสมบูรณ์ซึ่งเส้นใยประสาทมีหน้าที่ช่วยในการทำงานและเพิ่ม ประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่างเซลล์สมอง ดังนั้น สารสื่อ ประสาทจึงมีบทบาทสำคัญในช่วงเวลานี้ เพราะเซลล์ประสาท ต้องอาศัย “สารสื่อประสาท” ซึ่งเป็นสาร เคมีที่ทำหน้าที่ส่งต่อ ข้อมูลระหว่างเซลล์ประสาททำให้เกิดการทำงานของสมองสร้างความทรงจำ การเรียนรู้ ส่งผลต่อความคิดการ วิเคราะห์จาก งานวิจัยพบว่าร่างกายเด็กต้องการสารตั้งต้นสำหรับการสร้าง สารสื่อประสาทสำคัญในปริมาณที่สูงกว่าผู้ใหญ่อย่างมาก โดยเด็กเล็กต้องการสารสื่อประสาทมากกว่าผู้ใหญ่ถึง 6 เท่า
สารอาหารสำคัญที่สร้างสมองลูกใน 1000-days-text brain
  • การสร้างเส้นใยประสาท ส่วนประกอบหลักของเส้นใยประสาท คือ โปรตีน และไขมัน ดังนั้น ใน 1,000 วันแรก เด็กควรได้รับปริมาณโปรตีน และ ไขมันอย่าง เพียงพอ สารอาหารอย่าง แอลฟา-แล็คตัลบูมิน เป็นแหล่งของ โปรตีนคุณภาพ ที่จะมีส่วนช่วยสร้างเส้นใยประสาทของลูก
  • การสร้างสารสื่อประสาท ร่างกายเด็กเล็กไม่สามารถสร้างสารสื่อประสาทขึ้นเองได้ จึง จำเป็นต้องได้รับสารอาหารจำพวกโปรตีนเพื่อใช้เป็นสารตั้งต้น ในการสร้างสารสื่อประสาทโดยคุณภาพโปรตีนที่แตกต่างกัน จะส่งผลโดยตรงกับการสร้างสารสื่อประสาท ในสมองของเด็ก ที่ต่างกัน สารอาหารอย่าง แอลฟา-แล็คตัลบูมิน เป็นสารอาหาร ประเภทโปรตีน คุณภาพ ที่จะสามารถช่วยสร้างสารสื่อประสาท ช่วยในการทำงานของสมอง