S-26® ORGANIC
PROGRESS

ผลิตภัณฑ์นมรสจืด สูตรออร์แกนิค
สำหรับเด็กอายุ 1 ปีขึ้นไป
และทุกคนในครอบครัว แบรนด์แรก*

ควรกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่
ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

ฆอ.2496/2561
*ของไวเอท นิวทริชั่น ประเทศไทย

ผลิตจากนม
ออร์แกนิค 100%

ได้รับรองมาตรฐาน
ออร์แกนิคระดับสากลโดย
OCCP ตั้งแต่วัตถุดิบ
การผลิตจนถึงระบบขนส่ง

ฆอ.2496/2561

ผลิตภายใต้มาตรฐาน
ออร์แกนิคอย่าง
เคร่งครัด

วัวแต่ละตัวในฟาร์มออร์แกนิค
ซึ่งเป็นแหล่งนมของ S-26® Organic
Progress ได้รับการเลี้ยงดูตาม
หลักการออร์แกนิคอย่างเคร่งครัด

ฆอ.2496/2561

เพื่อน้ำนมออร์แกนิค
ความสุขของวัว
ต้องมาก่อน

เรามุ่งเน้นความเป็นอยู่ที่ดี
เพื่อสุขภาพที่ดีของวัวทุกตัว

ฆอ.2495/2561

ทุกตารางเมตร
ในฟาร์มออร์แกนิค
100%

ดิน หญ้า และน้ำ ปราศจาก
การใช้สารเคมี และปุ๋ยสังเคราะห์

ฆอ.2495/2561

ให้สารอาหาร
กับความ
ต้องการของลูก

เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโต
และพัฒนาการที่ดี

ฆอ.2496/2561
ฆอ.2496/2561

S-26® ORGANIC PROGRESS

มีการตรวจเช็คอย่าง
พิถีพิถันกว่า 350
รายการ เอาใจใส่
ทุกขั้นตอนตั้งแต่การ
คัดเลือกวัตถุดิบ
จนถึงการขนส่ง

บรรจุภัณฑ์
S-26® ORGANIC
PROGRESS

บรรจุภัณฑ์รูปแบบกระป๋อง สะดวกกว่าในการ
เก็บและใช้งาน โดยช้อนตวงถูกออกแบบมาเป็น
พิเศษช่วยให้จับถนัดมือ พร้อมแนวปาดนม
ที่ให้ความแม่นยำทุกครั้งที่ตวง

ฆอ.2496/2561

สะอาด มีคุณภาพ
วัตถุดิบนมออร์แกนิค
100%

รักของแม่ รักแท้บริสุทธิ์

ฆอ.2495/2561