เอาใจใส่ทุกขั้นตอน

เริ่มตั้งแต่แหล่งฟาร์มนมที่ทั้งพื้นดิน
พื้นหญัา และน้ำ ล้วนปราศจาก
การใช้สารเคมีและปุ๋ยสังเคราะห์

วัวแต่ละตัวได้รับการเลี้ยงดูตามหลักการ
ออร์แกนิคอย่างเคร่งครัด กินแต่อาหาร
ออร์แกนิคคุณภาพ สามรถออกไปเดิน
ในพื้นหญ้าอันกว้างขวางอย่างอิสระ

จากวัตถุดิบนมออร์แกนิค ต้องผ่านกระบวน
การผลิต บรรจุ และขนส่งตามหลักการ
มาตรฐานออร์แกนิคอย่างเคร่งครัด

ฆอ.183/2562
ควรกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

ทุกตารางเมตร

ดิน หญ้า และน้ำ ปราศจาก
การใช้สารเคมี และปุ๋ยสังเคราะห์

ฆอ.2495/2561

เพื่อน้ำนมออร์แกนิค
ความสุขของวัว
ต้องมาก่อน

เรามุ่งเน้นความเป็นอยู่ที่ดี
เพื่อสุขภาพที่ดีของวัวทุกตัว

ฆอ.2495/2561