รักของแม่
รักแท้บริสุทธิ์

ฆอ.2495/2561

S-26® ORGANIC
PROGRESS

ผลิตภัณฑ์นมรสจืด สูตรออร์แกนิค
สำหรับเด็กอายุ 1 ปีขึ้นไป
และทุกคนในครอบครัว แบรนด์แรก*

ควรกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่
ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

ฆอ.2495/2561
*ของไวเอท นิวทริชั่น ประเทศไทย

จากวัวสุขภาพดีสู่
น้ำนมออร์แกนิค 100%

วัตถุดิบนมจากแหล่งฟาร์มนม
ในยุโรปและนิวซีแลนด์

ฆอ.2495/2561

วัวทุกตัว
กินอาหารออร์แกนิค

ทุกตารางเมตรในฟาร์มออร์แกนิค
ควบคุมการใช้สารเคมี ปุ๋ยสังเคราะห์
อย่างเคร่งครัด

ควรกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่
ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

ฆอ.2622/2561

ผลิตจากนม
ออร์แกนิค 100%
มาตรฐาน OCCP

ได้รับรองมาตรฐานออร์แกนิค
ระดับสากลโดย OCCP ตั้งแต่
วัตถุดิบ การผลิตจนถึงระบบขนส่ง

Discover More +
ฆอ.2495/2561

มี DHA, ARA,
Omega 3, Omega 6
วิตามินและแร่ธาตุอื่นๆ

สารอาหารสำหรับลูกเพื่อส่งเสริม
การเจริญเติบโตและพัฒนาการที่ดี

Discover More +
ฆอ.2495/2561

ผ่านการตรวจสอบ
กว่า 350 รายการ

มีการตรวจสอบคุณภาพอย่าง
สม่ำเสมอทุกปี

Discover More +
ฆอ.2495/2561

บรรจุภัณฑ์
รูปแบบกระป๋อง

สะดวกกว่าในการเก็บและใช้งาน

Discover More +
ฆอ.2495/2561

ซื้อผลิตภัณฑ์

S-26®
Organic
Progress
Product

สั่งซื้อออนไลน์

สถานที่จำหน่าย