กรุณากรอกข้อมูล
กับการทำงานของสมอง
จะมีการส่งสัญญาณประสาท
เป็นหนึ่งในสารอาหารสำคัญในการ
ช่วงอายุ 1-3 ปี ควรเน้นการกระตุ้นวงจรประสาทของภาษา เช่น การชี้อวัยวะบนใบหน้า การเรียกชื่อสิ่งของที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน การร้องเพลงหรือการเล่านิทานให้ลูกฟัง เพื่อเพิ่มการสร้างปลอกไมอีลินในวงจรประสาทภาษา
นอกจากนี้ยังควรฝึกทักษะของกล้ามเนื้อมัดเล็ก อันได้เเก่ การต่อของเล่น การใช้ช้อนในการตักอาหาร เพื่อช่วยการสร้างปลอกไมอีลินในวงจรประสาทในการทำงานระหว่างกล้ามเนื้อมือเเละการมองเห็น อันจะเป็นพื้นฐานของการเขียนหนังสือเเละทักษะทางมือต่อไป
รวมไปถึงการฝึกการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน ได้เเก่ การจับคู่สิ่งของที่มีคุณสมบัติเหมือนกัน เช่น ของที่รูปทรงเหมือนกันหรือสีเหมือนกันหรือการส่งเสริมให้เด็กเล่นเลียนเเบบพฤติกรรมของผู้ใหญ่ที่ตัวเขาเห็นในชีวิตประจำวัน ก็จะช่วยให้มีการสร้างปลอกไมอีลินในวงจรประสาทในการเรียนรู้ที่ได้
สำหรับเด็กที่โตขึ้น การฝึกให้เด็กได้รู้จักการเเก้ไขปัญหาที่เจอในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงการสอนความเป็น "เหตุ" เเละ "ผล" ของสิ่งต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกัน รวมไปถึงการสอนให้รู้จักอดทนเเละรอคอย ก็จะช่วยให้การสร้างปลอกไมอีลินในวงจรประสาทในส่วนของการทำงานขั้นสูงของสมองเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นรากฐานของการเรียนรู้สิ่งที่เป็นนามธรรม การคิดวิเคราะห์ การวางเเผน การควบคุมตนเอง เเละการเเก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งเป็นกระบวนการทางสติปัญญาที่จะมีการพัฒนาต่อไปในช่วงวัยเด็กโตเเละวัยรุ่น